Dla autorów

 

 

   Jak opublikować książkę w Wydawnictwie PWSZ?                                                                                                                    

Wydawnictwo publikuje książki ujęte w rocznym planie wydawniczym. Plan sporządzany jest na podstawie propozycji Instytutowych Rad Wydawniczych i zatwierdzany przez Radę Wydawniczą PWSZ zgodnie z posiadanym budżetem.

Autor, aby umieścić pracę w planie (dotyczy to również wznowień), powinien wypełnić formularz wniosku wydawniczego i złożyć go w swoim instytucie. Formularz trafia do wydawnictwa po akceptacji instytutu. Autorzy składają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do dzieła i o przeniesieniu ich na wydawcę.

Przed przyjęciem do druku praca zostaje zrecenzowana, a autor powinien uwzględnić uwagi recenzentów. Osoby wykonujące odpłatne prace zlecone przez Wydawnictwo (np. recenzje) dostarczają do kwestury, w celu zawarcia umowy, niezbędny kwestionariusz osobowy.

 Po technicznym opracowaniu dzieła wykonany zostaje próbny wydruk (tzw. "szczotka"). Na jego podstawie autor dokonuje ostatecznej korekty i zatwierdza pracę do druku.