Kierunek socjologia

Specjalności

1. Kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej 
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Media i komunikacja społeczna
4. Pracownik administracji samorządowej
5. Zarządzanie finansami w organizacji

 

Sylwetka absolwenta

Celem specjalności kierowanie i przewództwo w jednostkach administracji publicznej jest przygotowanie i wyposażenie studenta w kompetencje pozwalające mu na zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej. Absolwent studiów licencjackich na kierunku socjologia ze specjalnością kierowanie i przywództwo w samorządzie terytorialnym, powinien posiadać:

• klasyczną i współczesną wiedzę socjologiczną, a także wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego, niezbędną do wykonywania przyszłego zawodu.

• umiejętność wykorzystania teorii opisujących idee samorządności po reformie administracyjnej w naszym kraju oraz zdolność poddawania analizie występujących konkretnych przypadków dezintegracji w społecznościach lokalnych.

• Praktyczne metody skupiania się samorządu lokalnego wobec zagadnień i wyzwań rozwojowych i cywilizacyjnych, postaw kreatora i lidera, sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, mediacji, motywacji w zarządzaniu personelem.

• Umiejętność posługiwania się w swoich działaniach planowaniem i zarządzaniem strategicznym, interpretowania przepisów prawnych, umiejętności analizy ekonomicznej i zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji samorządowych

Kwalifikacje studenta są zatem ukierunkowane na wykazanie się składnikami profesjonalizacji:
• pierwsze wynikają z opanowania podstaw teoretycznych dotyczących funkcjonowania instytucji samorządu lokalnego,
• drugie natomiast, reprezentowane są przez kompetencje instrumentalno – techniczne, charakterystyczne dla zawodów nastawionych na wsparcie, kierowanie i przywództwo w samorządzie terytorialnym.
Absolwent po ukończeniu studiów, może być zatrudniony w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, starostw, instytucji kultury, pomocy społecznej, organizacjach III sektora. Samo kierowanie i przywództwo rozumie się jako świadome zachęcanie, wspomaganie, stymulowanie jednostek i grup do kreowania działań na rzecz społeczności lokalnych, podejmowania decyzji w organizacji i twórczego rozwiązywania problemów. 

Absolwent studiów licencjackich w zakresie socjologii o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi, powinien posiadać:

• wiedzę w zakresie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii, a także socjologicznej specjalizacji –zarządzanie zasobami ludzkimi.

• umiejętność analizy konkretnych teorii opisujących społeczny proces komunikowania się i zarządzania personelem oraz zadania służb pracowniczych.

• praktyczne metody zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania w zarządzaniu, rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych w miejscach pracy, mediacji.

• umiejętność posługiwania się w swych działaniach: zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem przez jakość (TQM), metody ocen pracowniczych.

Kwalifikacje absolwenta są zatem ukierunkowane na wykazanie się dwoma składnikami profesjonalizacji:
• pierwsze, wynikają z opanowania podstaw teoretycznych  procesu diagnozowania rzeczywistości społecznej i grup ludzkich,
• drugie natomiast, reprezentowane są przez kompetencje instrumentalno-techniczne charakterystyczne dla zawodów społecznych nastawionych na kierowanie zespołami ludzkimi.
Toteż absolwent, po ukończeniu studiów może być zatrudniony w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych podmiotach gospodarczych, w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, starostw, służb mundurowych. 

Absolwent specjalności media i komunikacja społeczna może znaleźć zatrudnienie w szeroko rozumianych środkach masowej komunikacji - prasie, radiu i TV, jak również w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej oraz samorządowej jako rzecznik prasowy lub reprezentant do spraw kontaktów z mediami. Po ukończeniu studiów tej specjalności jest merytorycznie przygotowany do wykonywania  pracy w działach marketingu, reklamy oraz zarządzania.

Studia na kierunku socjologia, specjalności :pracownik administracji samorządowej są przeznaczone dla osób planujących karierę zawodową w strukturach administracji samorządowej.

Przedmioty wykładane w ramach kierunku pozwalają studentom poznać zakres tematyki obejmującej elementy prawa samorządowego, postępowania w zakresie wydawania aktów administracyjnych, zagadnień związanych z pomocą społeczną a także wiedzę z zakresu sposobów zatrudniania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Program studiów umożliwia studentom zdobycie wiedzy z  zakresu wybranych dziedzin nauk społecznych. Pozwala przygotować absolwentów do nowatorskiego rozwiązywania współczesnych problemów administracji samorządu terytorialnego Polski oraz krajów członkowskich UE.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje potrzebne do pracy w strukturach administracji samorządowej. Swoją wiedzę mogą wykorzystać także w działaniu organizacji pozarządowych Dzięki uzyskanemu wykształceniu mogą zajmować stanowiska m.in. w  urzędach gmin, miast, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach gospodarki komunalnej, samorządowych instytucjach kultury oraz ośrodkach pomocy rodzinie.

Absolwent specjalności „zarządzanie finansami w organizacji”, poza ogólną wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnego typu organizacji, potrafi posługiwać się metodami i instrumentami finansowymi wykorzystywanymi w zarządzaniu organizacjami, przy uwzględnieniu systemowych uwarunkowań ich działalności. Nabyte w trakcie studiów umiejętności finansowe dotyczą pozyskiwania i lokowania szeroko pojętego kapitału, przygotowania planu finansowego organizacji, organizacji i zasad prowadzenia rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych oraz oceny rezultatów ekonomicznych funkcjonowania organizacji. Nabyta wiedza i umiejętności są przydatne w jednostkach administracji publicznej, organizacjach gospodarczych, zarówno prywatnych, państwowych oraz w usługach finansowych.