Kierunek europeistyka

 

Kierunek: Europeistyka

 Rok akademicki 2013/2014

Kształcenie odbywa się w ramach następujących specjalności:

 

* Polityka regionalna i fundusze europejskie

 

Specjalność skierowana do osób, planujących pracę w sektorze publicznym lub prywatnym przy obsłudze funduszy strukturalnych i spójności. Zbliżająca się nowa perspektywa budżetowa UE 2014-2020, otworzy wiele nowych możliwości zarówno dla sektora biznesowego, jak i administracji publicznej – szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego.

 

* Europejska administracja publiczna

 

Założeniem programu studiów na tej specjalności jest przygotowanie do pracy w nowoczesnej administracji publicznej (np. w administracji samorządów terytorialnych, organizacjach pozarządowych itp.)

 * Europejskie stosunki gospodarczo - polityczne

Program skierowany do osób poszukujących szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat problematyki europejskiej w zakresie ekonomii, polityki i zasad funkcjonowania instytucji europejskich. Studia będą kształcić absolwentów charakteryzujących się zdolnością samodzielnego, krytycznego myślenia, analizowania i rozumienia zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych. Tacy absolwenci znajdą się w korzystnym położeniu na szybko zmieniającym się rynku pracy.

 

* European Studies

 

Punkt ciężkości specjalności „European Studies” to rozwój kompetencji językowych – praktycznej znajomości języków obcych – w szczególności w obszarze studiów europejskich.

 

Studia europeistyczne oferują specjalistyczne przygotowanie w zakresie integracji europejskieji funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, dzięki czemu absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę w:

 • administracji centralnej i samorządowej (szczebla regionalnego i lokalnego),
 • instytucjach europejskich,
 • firmach konsultingowych,
 • placówkach informacyjnych,
 • placówkach kulturalnych,
 • wydawnictwach,
 • środkach masowego przekazu,
 • przedsiębiorstwach krajowych funkcjonujących na rynkach europejskich,
 • instytucjach uczestniczących w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy                              strukturalnych i pomocowych,
 • Centrach Informacji Europejskiej,
 • fundacjach, stowarzyszeniach,
 • innych instytucjach, gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji, ekonomii, prawa powiązana z biegłą znajomością języków obcych.

 

 

KIERUNEK: EUROPEISTYKA - rok akademicki 2011/2012, 2012/2013

Specjalności:

Europejskie stosunki gospodarcze
Europejskie stosunki społeczno-polityczne

Program studiów pozwala na wszechstronne przygotowanie absolwenta do stale zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Charakterystyczną cechą absolwenta kierunku Europeistyka będzie połączenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu problematyki społecznej, ekonomicznej i politologicznej, wspartych znajomością dyscyplin o charakterze komplementarnym: informatyki, nauk społecznych i języków obcych, pozwalających nie tylko określać i prawidłowo diagnozować, ale też rozwiązywać problemy gospodarcze w przedsiębiorstwach i instytucjach, w warunkach integracji ekonomicznej, skali regionalnej, krajowej i europejskiej.

Przede wszystkim absolwent kierunku Europeistyka powinien prawidłowo identyfikować procesy i zjawiska polityczne oraz gospodarcze w skali makro- i mikro-ekonomicznej, a także kierować się w swych działaniach zasadami etyki i odpowiedzialności społecznej. W szczególności, w trakcie studiów student zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu genezy i współczesnych problemów europejskiej integracji, zapozna się z rozwojem rozmaitych form integracji, procesami poszerzania Wspólnoty Europejskiej o nowe państwa członkowskie, a także mechanizmami rządzącymi stosunkami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi między państwami – członkami Wspólnoty. Zaprezentowane zostaną nie tylko ujęcia teoretyczne i podstawowe fakty, lecz również kontrowersje dotyczące rozlicznych zagadnień dotyczących integracji.

Efektem studiów będzie ekspercka wiedza na temat stanu i perspektyw integracji w ramach Unii Europejskiej. Jej uzupełnieniem będzie znajomość kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego, politycznego i gospodarczego zróżnicowania wewnątrz kontynentu Europejskiego.

Na kierunku Europeistyka oferowane będą specjalności:

Europejskie stosunki gospodarcze

Europejskie stosunki społeczno-polityczne

Kształcenie specjalnościowe wyposaży studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu europejskich stosunków gospodarczych i politycznych.

Da ono studentom niezbędną wiedzę na temat procesów zjednoczeniowych w Europie, struktury i mechanizmów funkcjonowania instytucji europejskich, wspólnych polityk Unii Europejskiej, systemów społeczno – politycznych oraz gospodarek regionów i krajów członkowskich Unii Europejskiej, uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu.

Analizie poddane zostaną kluczowe problemy, związane z procesem budowy wspólnej Europy, z funkcjonowaniem jednolitego rynku europejskiego, zintegrowanej polityki gospodarczej, a zwłaszcza najważniejszych wspólnotowych polityk gospodarczych.

Absolwenci obu specjalności posiądą umiejętności analizowania zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych, zachodzących w Europie, a także efektywnego pozyskiwania i wykorzystywania środków funduszy strukturalnych UE.

Studia w ramach tych specjalności przygotują studentów do pracy w instytucjach krajowych i regionalnych administracji gospodarczej, izbach gospodarczych, instytucjach użyteczności publicznej, organizacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Kryteria naboru:

Średnia wyników z egzaminu maturalnego

Plan nauczania