Sylwetka absolwenta

W ramach kierunku pedagogika oferujemy studia na następujących specjalnościach:
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza człowieka dorosłego
  • Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy (j.angielski, j. niemiecki) lub terapia psychopedagogiczna
  • Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną
Uwagi ogólne
Absolwenci studiów zawodowych na kierunku pedagogika z wybraną specjalnością otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować studia magisterskie.
   
Studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, stwarzają szansę zdobycia wysokich kwalifikacji do pracy we wszystkich typach placówek resocjalizacyjnych, profilaktycznych i opiekuńczych. Ponadto nasi absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowisku kuratora sądowego, wychowawcy ulicznego i podwórkowego oraz asystenta rodziny. Swoją wiedzę i praktyczne umiejętności zdobywają w toku realizacji przedmiotów ogólnopedagogicznych, psychologicznych, filozoficzno-socjologicznych, prawa, kryminologii, patologii społecznej, psychiatrii, psychoterapii. Warto wiedzieć, że Racibórz jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które dysponuje niemal wszystkimi typami placówek resocjalizacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych, co stwarza studentom unikalną bazę śródrocznego wszechstronnego weryfikowania teorii w praktyce. Harmonijne zestawienie przedmiotów pedagogiki resocjalizacyjnej i kultury fizycznej czy terapii pedagogicznej, pozwalają studiującym zwiększyć swoje kompetencje oraz własne walory osobowe.   
Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza człowieka dorosłego - geragog, gerontogog, gerontopedagog, wychowawca ludzi starszych, doradca geragogiczny, kreator czasu wolnego - nabywa praktyczne kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania, kształcenia i opieki nad człowiekiem starszym oraz zdobywa interdyscyplinarną wiedzę gerontologiczną. Ponadto dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do diagnozowania, zaspokajania oraz kreowania potrzeb człowieka starszego, w tym wolnoczasowych, związanych z rekreacją, rewitalizacją i aktywnością kulturalno-edukacyjną. Ważną umiejętnością jest również budzenie i rozwijanie zainteresowań działalnością hobbystyczną, towarzyską i ludyczną. Istotnym aspektem przygotowania zawodowego jest również ukształtowanie kompetencji niezbędnych do diagnozowania sytuacji życiowej podopiecznych oraz wspomagania ich w sytuacjach trudnych. Studia są także podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania niezbędnego do propagowania stylu życia zmierzającego do zwiększenia samodzielności i aktywności ruchowej starszej osoby. Absolwent uzyskuje zatem podstawowe kompetencje w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego zorientowanego na seniorów. Ważnym składnikiem przygotowania zawodowego jest również wiedza ekonomiczna i menedżerska niezbędna w organizacji i zarządzaniu placówkami działającymi na rzecz seniorów. Absolwent jest przygotowany do pracy w stacjonarnych i dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, w placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych, uniwersytetach trzeciego wieku, może podjąć zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osobę starszą w środowisku domowym, a także prowadzić działalność wychowawczą wobec dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko pojętego wychowania do starości.
Absolwent specjalności edukacja elementarna zdobywa kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy w przedszkolu i klasach I- III szkoły podstawowej, żłobku, klubie dziecięcym oraz do pełnienia roli dziennego opiekuna. Dysponuje kompetencjami niezbędnymi do wykonywania funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz badawczej w sposób odpowiadający specyfice psychiki dziecka. Opanował też komptenecje niezbędne do odpowiedniego organizowania środowiska edukacyjnego, stymulującego rozwój jego osobowości.
Wybór dodatkowej specjalności język obcy umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie nauczania języka angielskiego lub niemieckiego na szczeblu przedszkola oraz klas początkowych. Absolwent wykazuje się biegłością w posługiwaniu się językiem obcym (poziom C1), opanował teoretyczne i metodyczne podstawy nauczania języka w przedszkolu i w klasach I-III. Rozumie istotę wczesnego startu w nauczaniu i uczeniu się języka obcego, posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia edukacji obcojęzycznej w nurt intencjonalnego kształcenia i wychowania dzieci. Ponadto absolwent, realizując kurs realioznawstwa, wykazuje orientację w zakresie podstawowych zagadnień związanych z kulturą angielskiego lub niemieckigo obszaru językowego. Posiadane kwalifikacje uprawniają absolwenta do zatrudnienia: w przedszkolach, szkole podstawowej (klasach I-III), żłobku, klubie dziecięcym  oraz w szkołach językowych.
Wybór specjalności dodatkowej terapia psychopedagogiczna umożliwia uzyskanie uprawnienień pedagoga-terapeuty umożliwiających pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent zatem jest przygotowany do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych w przedszkolu i szkole podstawowej, porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Zdobyte umiejętności i wiadomości oraz kompetencje społeczne umożliwiają mu także podjęcie pracy w świetlicach terapeutycznych, środowiskowych, ośrodkach wychowawczych oraz specjalistycznych gabinetach diagnozy i terapii pedagogicznej. 
Absolwent specjalności logopedia szkolna z terapią pedagogiczną uzyskuje kwalifikacje logopedy szkolnego i pedagoga – terapeuty. Jest przygotowany do organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym, stymulacyjnym, terapeutycznym, wspomagającym i korekcyjno - kompensacyjnym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowany jest zatem do pracy z dzieckiem z zaburzeniami artykulacji (wadami wymowy), dyslektycznym, mającym trudności w nauce matematyki, przejawiającym zaburzenia systemu uwagi, nadpobudliwość psychoruchową, trudności w kontroli zachowania w sytuacjach zadaniowych typu szkolnego, zakłócenia funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego i lateralizacji. Ponadto absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć stymulujących rozwój dzieci uzdolnionych.
Absolwent może prowadzić zajęcia logopedyczne w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii wad wymowy, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, w przedszkolu i szkole podstawowej. Zdobyte wiadomości, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiają mu także podjęcie pracy w żłobku, klubie dziecięcym, świetlicach terapeutycznych i środowiskowych, ośrodkach wychowawczych, specjalistycznych gabinetach diagnozy i terapii pedagogicznej, gabinetach logopedycznych oraz na stanowisku asystenta rodziny.