Opis efektów kształcenia dla kierunku pedagogika

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 68/2012 z dnia 14.06.2012 r.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA — PROFIL PRAKTYCZNY

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

1.      Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia

Pedagogika to dyscyplina naukowa obejmująca przedmiotem swoich badań i praktyk edukację, wychowanie i kształcenie (nauczanie i uczenie się) człowieka we wszystkich fazach jego życia. Jako dyscyplina zajmująca się faktem społeczno-kulturowym jakim jest wychowanie, uczenie się, samorozwój oraz opisem procesów związanych z wprowadzaniem człowieka w kulturę, w życie społeczne osadzona jest zarówno w humanistyce, jak i w obszarze badań społecznych. Zatem przedmiot jej badań umiejscowiony jest w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy te dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się człowieka we wszystkich fazach jego życia oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka.

Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.  

2. Cel studiów

 

  • Umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy pedagogicznej obejmującej terminologię, teorie, nurty myśli pedagogicznej (widziane w ich historycznym rozwoju), metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami.
  • Organizowanie warunków do kształtowania się u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek.
  • Kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
  • Umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik.
  • Kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności.
  • Praktyczne przygotowanie studentów do realizowania zadań zawodowych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej(wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, pomocowej). W odniesieniu do specjalności nauczycielskiej (edukacja elementarna) przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Przygotowanie studentów do radzenia sobie na rynku pracy.

 3.  Efekty kształcenia

Objaśnienie oznaczeń:

K - (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia:

W - (po podkreślniku) kategoria wiedzy

U - kategoria umiejętności

K - kategoria kompetencji społecznych

H1P - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia

S1P - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia

 

 

Nazwa kierunku studiów: pedagogika

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Symbol efektu kształcenia dla kierunku

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia
na kierunku studiów pedagogika absolwent:

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych

Odniesienie do efektów kształcenia zawartych w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 

WIEDZA

 

 

K_W01

ma podstawową wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk, specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz o jej związkach z innymi dyscyplinami naukowymi

H1P_W01

 

 

K_W02

zna podstawową terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych zorientowaną na zastosowanie praktyczne w obszarze studiowanej specjalności

H1P_W01

H1P_W03

 

K_W03

ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w powiązaniu ze studiowaną specjalnością

H1P_W01

H1P_W02

 

NW_c

K_W04

zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej

H1P_W01

S1P_W05

 

K_W05

 

posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu ludzkiego, ma podstawową wiedzę na temat biologicznego, psychologicznego i społecznego rozwoju człowieka, zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją w zakresie niezbędnym dla wybranej działalności praktycznej powiązanej ze studiowaną specjalnością,

H1P_W02

S1P_W05

 

NW_a

K_W06

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

S1P_W04

 

K_W07

ma elementarną wiedzę o wybranych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, zorientowaną na wykorzystanie w praktycznej działalności pedagogicznej w obszarze wybranej specjalności

S1P_W02

S1P_W03

 

K_W08

ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, odnosi ją do wybranych obszarów działalności pedagogicznej

S1P_W05

 

NW_b

K_W09

zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania,

rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów, w powiązaniu ze studiowaną specjalnością

H1P_W02

S1P_W03

NW_d

K_W10

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, zorientowaną na zastosowanie w praktyce pedagogicznej

S1P_W02

S1P_W03

S1P_W08

H1P_W02

NW_e

K_W11

zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, w powiązaniu ze studiowaną specjalnością, zorientowaną na wykorzystanie w praktycznej działalności pedagogicznej

H1P_W02

 

K_W12

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; ukierunkowaną na wybrany obszar działalności pedagogicznej

S1P_W06

H1P_W03

NW_f

K_W13

ma uporządkowaną wiedzę na temat wybranych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w ramach studiowanej specjalności

H1P_W02

H1P_W03

 

K_W14

 

ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji związanych z wybranym obszarem działalności pedagogicznej

S1P_W09

H1P_W06

 

NW_g

K_W15

ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej, zorientowaną na zastosowanie w praktycznej działalności pedagogicznej w obszarze studiowanej specjalności

H1P_W08

S1P_W04

NW_h,

NW_i

K_W16

ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w wybranych obszarach działalności pedagogicznej związanych ze studiowana specjalnością

H1P_W07

NW_j

K_W17

ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, zna elementarne metody oceny stanu zdrowia, objawy i przyczyny wybranych zaburzeń oraz techniki udzielania niezbędnej pomocy w powiązaniu ze studiowaną specjalnością

H1P_W09

NW_k

K_W18

ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju

 

NW_l

K_W19

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych

S1P_W07

NW_m

K_W20

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

H1P_W10

S1P_W10

 

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

 

K_U01

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z działalnością pedagogiczną w ramach studiowanej specjalności

S1P_U01

S1P_U08

NU_a

K_U02

 

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania wybranych problemów pedagogicznych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań,

S1P_U01

S1P_U02

H1P_U09

NU_b

K_U03

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin do diagnozowania, projektowania i realizowania działań w celu podniesienia efektywności własnej pracy z wybranymi grupami społecznymi w powiązaniu ze studiowaną specjalnością

H1P_U03

H1P_U04

H1P_U09

S1P_U01

S1P_U02

NU_c

NU_e

K_U04

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

H1P_U10

S1P_U03

S1P_U08

 

K_U05

potrafi diagnozować i prognozować sytuację życiową jednostek oraz planować i realizować działania praktyczne w wybranym obszarze działalności pedagogicznej

H1P_U10

S1P_U03

S1P_U08

 

K_U06

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z wybranym obszarem działalności pedagogicznej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

H1P_U01

H1P_U02

H1P_U14

S1P_U11

NU_d

NU_h

K_U07

posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych w odniesieniu do wybranego obszaru działalności pedagogicznej; potrafi opracować i zaprezentować wyniki, opracować wnioski (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań

H1P_U05

S1P_U01

S1P_U02

 

K_U08

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

H1P_U01

H1P_U11

H1P_U12

H1P_U13

S1P_U09

 

K_U09

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, w języku ojczystym i obcym

H1P_U11

H1P_U14

S1P_U10

S1P_U11

NU_f

K_U10

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

H1P_U01

S1P_U05

 

K_U11

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych w obrębie wybranej specjalności

S1P_U04

H1P_U03

 

K_U12

potrafi rozwiązywać konkretne problemy pedagogiczne, prognozować przebieg ich rozwiązywania, przewidywać skutki planowanych działań, organizować i realizować działania pedagogiczne, dokonywać analizy wspomnianych działań ukierunkowanej na ich modyfikację w określonym obszarze praktyki pedagogicznej

S1P_U06

S1P_U07

H1P_U04

NU_n

K_U13

potrafi ocenić przydatność i zastosować typowe metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z wybranymi obszarami działalności pedagogicznej, potrafi podjąć elementarne działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne i ratownicze odpowiednie do potrzeb uczestnika działalności pedagogicznej

H1P_U06

H1P_U09

S1P_U06

S1P_U07

NU_g

K_U14

potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne w powiązaniu z działalnością praktyczną; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych

S1P_U05

 

NU_l

K_U15

potrafi animować prace nad rozwojem osobistym uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

S1P_U06

 

NU_j

K_U16

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania

H1P_U04

NU_i

NU_m

K_U17

posiada umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej niezbędne do wykonywania zadań zawodowych w obszarze wybranej działalności pedagogicznej

 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 

 

K_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

H1P_K01

H1P_K04

S1P_K01

S1P_K06

NK_a

K_K02

ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

H1P_K02

 

K_K03

 

ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

S1P_K03

H1P_K03

 

NK_b

K_K04

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

S1P_K04

S1P_K06

H1P_K04

NK_d

K_K05

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

H1P_K04

S1P_K04

 

K_K06

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i praktycznej działalności pedagogicznej

S1P_K04

H1P_K04

NK_e

K_K07

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

S1P_K02

H1P_K02

 

K_K08

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

S1P_K03

S1P_K05

NK_f

K_K09

dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej i promocji własnego zdrowia