Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów

Opiekun naukowy: dr Gabriela Kryk

Koło skupia studentów pedagogiki zainteresowanych działalnością naukową w obszarze nauk pedagogicznych.

Aktualna działalność Koła:

 • Naukowo – badawcza: edukacja międzykulturowa – międzynarodowe projekty.
 •  Udział w seminariach, konferencjach i obozach Studenckich Kół Naukowych w kraju i za granicą (Czechy, Słowacja)
 •  Społeczna - na rzecz Uczelni (udział i pomoc w organizacji imprez i uroczystości)
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym – wolontariat, akcje charytatywne

 

Studenckie Koło Naukowe „Resocjalizacja”

Opiekun naukowy: dr Monika Urbanek

Koło skupia studentów pedagogiki resocjalizacyjnej zainteresowanych problematyką resocjalizacji, profilaktyki społecznej oraz penitencjarystyki. Poprzez pracę w Kole studenci w sposób twórczy pogłębiają wiedzę, doskonalą umiejętności praktyczne w zakładzie pracy resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą.

Formy pracy Koła:

 • prowadzenie badań naukowych,
 • dyskusje panelowe,
 • udział w seminariach, konferencjach,
 • współpraca z ośrodkami resocjalizacyjnymi w kraju i za granicą (Czechy),
 • tworzenie autorskich scenariuszy w zakresie postępowania resocjalizacyjnego,ich ocena i weryfikacja,wolontariat w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz resocjalizacyjnych.

Strona internetowa Koła Naukowego "Resocjalizacja"

Studenckie Koło Naukowe Psychologii

Opiekun naukowy: dr Renata Stefańska- Klar

Asystenci: mgr Ewa Świerczek

Koło skupia studentów różnych kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, interesujących się psychologią i mechanizmami rządzącymi zachowaniem się człowieka.

Idea przewodnia Koła brzmi: „W poszukiwaniu psychologicznej jakości życia” i sygnalizuje ona osadzenie działań intelektualnych i praktycznych jego członków w obszarze nowopowstającego nurtu teoretyczno-praktycznego, zwanego psychologią pozytywną. Skupia się on na badaniu tych pozytywnych właściwości (sił/cnót) człowieka i otoczenia (zasoby i czynniki ochronne, wobec czynników ryzyka) czynniki, które składają się na mechanizmy prowadzące do zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego, po to, aby nauczyć się je wykorzystywać w efektywnym wychowaniu, profilaktyce psychospołecznej i terapii, jak również procesach zarządzania grupami społecznymi oraz własnym życiem.

Działalność Koła:

 • Pogłębianie wiedzy psychologicznej, poznawanie siebie i innych ludzi, wypróbowywanie zdobytych informacji w pomaganiu innym
 • Prowadzenie badań naukowych nad problemami z zakresu psychologii pozytywnej, jak warunki dobrego, wartościowego życia, radzenie sobie człowieka z życiem i jego wyzwaniami, itp.
 • Organizacja wydarzeń naukowych takich, jak: sesje, sympozja i debaty oraz branie udziału w konferencjach organizowanych przez inne ośrodki
 • Pomoc dzieciom i dorosłym, w tym – niepełnosprawnym - w poprawie ich dobrostanu i subiektywnej i obiektywnej jakości życia (wolontariat, koncerty charytatywne)
 • Dążenie do wszechstronnego rozwoju własnej osobowości, min. przez realizację swoich potrzeb samorealizacji w działaniach naukowych i artystycznych
 • Propagowanie wiedzy psychologicznej na terenie PWSZ i na zewnątrz (wystawy literatury psychologicznej, edukacja otoczenia przez „nagłaśnianie” ważnych problemów psychospołecznych, włączanie się w Festiwal Psychologii, publikowanie artykułów, prowadzenie stron internetowych)

Adres strony internetowej Koła Naukowego Psychologii:

http://kolopsychracib.bloog.pl/

 

 Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej

Opiekun naukowy: dr hab. Marian Kapica, prof. nadzw.

Asystenci: mgr Magdalena Liszka

Działalność Koła obejmuje:

 • Badania pogranicza kultury i edukacji, w tym także kultury regionalnej
 • Diagnozowanie zwyczajów, tradycji i obyczajów polsko – czeskiego pogranicza i środowisk lokalnych
 • Obiektem zainteresowań badawczych jest też kulturotwórcza rola uczelni wyższej w środowisku lokalnym
 • Rozpoznawanie uobecniania się uczelni wyższej w świadomości społeczności lokalnej
 • Udział w seminariach, konferencjach naukowych

 

Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON

Obraz1

Opiekun naukowy: dr Gabriela Habrom-Rokosz

Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, działa oficjalnie od 2005 roku przy Zakładzie Fotografii i Multimediów w Instytucie Studiów Edukacyjnych i Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu pod kierunkiem dr Gabrieli Habrom-Rokosz. 

                Jako płaszczyzna rozwoju młodych talentów, zajmuje się upowszechnianiem szeroko rozumianej fotografii, promując przede wszystkim studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz uczniów raciborskiego Liceum Plastycznego, jak również innych pasjonatów fotografii.  W swoim dorobku artystycznym FOTON ma już kilkadziesiąt wystaw fotograficznych, które prezentowane były zarówno w krajowych galeriach sztuki (m.in.: Bytom, Jastrzębie Zdrój, Gliwice, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Leszno, Rudy, Rybnik, Rydułtowy, Tarnobrzeg), muzeach (Wodzisław Śląski, Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej) i na prestiżowych festiwalach fotografii (m.in.: światowej rangi Foto-Art.-Festiwal w Bielsku-Białej, Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Rybniku), jak i za granicą (Białoruś, Litwa, Niemcy, Republika Czeska).

                Koło realizuje swoją misję poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z zainteresowanymi fotografią w formie otwartych spotkań z cyklu "Rozmowy o fotografii", warsztaty fotograficzne, plenery oraz aktywny udział w seminariach naukowych. Przełom 2015/2016 stanowi dziesiąty, jubileuszowy rok działalności FOTON-u, stąd dla uczczenia tego faktu zaplanowano i zrealizowano bardzo bogaty kalendarz przedsięwzięć (10 wystaw na 10-lecie). Ostatnią z wystaw, zamykającą cykl efektów działalności Koła jest aktualnie prezentowana w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej wystawa fotografii MINIMALIZM. Autorzy prac poprzez minimalistyczną formę estetyczną ukazują istotę treści w niej zawartej. Swoją pasję fotograficzną realizują indywidualnie, zaś cel dążeń wyznaczają wspólny, a rezultaty tych twórczych działań w postaci fotograficznych obrazów rzeczywistości prezentują na wspólnych wystawach. W ten sposób odsłaniają rąbek swojej wyjątkowej wrażliwości.

                Poniżej cytowana wypowiedź stanowi przykład, jak sami siebie określają.

"FOTON jest czymś niezwykłym. Nie tylko kołem naukowym, jakich jest wiele. Jest czymś znacznie więcej. Na comiesięczne spotkanie może przyjść każdy, podyskutować o fotografii. Dzięki nim można poznać nowych, niezwykłych ludzi; pokazać siebie i swoje fotografie; nauczyć się nowych rzeczy; zobaczyć swoje błędy i trafione kadry. Każde spotkanie jest zupełnie inne i niepowtarzalne, ale atmosfera jest zawsze przyjazna, ciepła i wręcz rodzinna. Wszystko to sprawia, że aż chce się wracać i być częścią tej niesamowitej grupy. "

 

Aleksandra Rybińska

- uczennica raciborskiego Liceum Plastycznego, członkini FOTON-u.

 

 Studenckie Filmowe Koło Naukowe „ANIMATIK”

Opiekun naukowy: mgr Marek Furmanowicz

 

Studenckie Koło Naukowe „GRAFIT”

Opiekun naukowy: dr hab. Franciszek Nieć, prof. nadzw.