Regulamin studiów

REGULAMIN STUDIÓW – kliknij i pobierz PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/2016 Senatu PWSZ w Raciborzu  z dnia 7 kwietnia 2016 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1
 1. Przyjęcie w poczet studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, zwanej dalej „uczelnią”, następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania następującej treści:

„Przystępując do społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu: Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności, stosować prawa i obyczaje akademickie oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu”.

 1. Po immatrykulacji i złożeniu ślubowania student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką. Indeks jest dokumentem potwierdzającym przebieg studiów i pozostaje własnością studenta. Legitymacja upoważnia do korzystania z uprawnień studenckich i podlega zwrotowi po przerwaniu lub ukończeniu studiów, z zastrzeżeniem art. 167 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Reprezentantem ogółu studentów uczelni jest samorząd studencki.
 3. Przełożonym pracowników i studentów jest rektor.
 4. Rektor zarządzeniem określa rodzaje, wysokość i terminy odpłatności, jakie wnosi student na rzecz uczelni.
 5. Kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 6. ORGANIZACJA STUDIÓW
 • 2
 1. Studia stacjonarne i niestacjonarne przebiegają zgodnie z programem studiów, w tym planem studiów, opracowanym zgodnie z krajowymi ramami kwalifikacji z uwzględnieniem odpowiednich standardów kształcenia i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS.
 2. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Student ma prawo ubiegać się o studia odbywane według indywidualnej organizacji studiów (zwanej dalej IOS) lub według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów (IPS-PS).
 4. Indywidualna organizacja studiów (IOS) polega na indywidualnym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia sposobów i terminów realizacji przedmiotów występujących w obowiązującym studenta planie studiów w danym semestrze i roku studiów.
 5. Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, polega na realizacji przez studenta wybitnie uzdolnionego i o rozbudowanych, trwałych zainteresowaniach poznawczych intencjonalnie złożonego planu studiów. Plan studiów obejmuje:

1) obowiązkową realizację przedmiotów zgodną z krajowymi ramami kwalifikacji oraz standardami kształcenia na studiowanym kierunku,

2) pozostałą ilość godzin, która uzależniona będzie od specyfiki odzwierciedlającej zainteresowania poznawcze studenta.

 1. Studentowi realizującemu indywidualny program studiów, w tym plan studiów, przydzielany jest opiekun naukowy spośród pracowników uczelni. Do jego obowiązków należy udzielanie studentowi pomocy w terminowym spełnianiu rygorów studiowania.
 • 3
 1. Dyrektor instytutu może przyznać indywidualną organizację studiów studentowi, który spełnia jeden z poniższych warunków:

1) jest osobą niepełnosprawną;

2) studiuje równolegle drugi kierunek;

3) jest członkiem sportowej kadry narodowej, jej rezerwy lub kadry uniwersjadowej;

4) czynnie uprawia sport i posiada co najmniej II klasę sportową lub jej odpowiednik   (co najmniej II liga w grach zespołowych);

5) został przyjęty na studia w wyniku potwierdzeniu efektów uczenia się;

6) przejawia szczególną aktywność w studenckim ruchu naukowym i ma osiągnięcia w tym zakresie – po zaliczeniu pierwszego roku ze średnią ocen co najmniej dobrą;

7) podjął naukę na studiach stacjonarnych z powodu nieuruchomienia kształcenia w formie niestacjonarnej;

8) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, o czym rozstrzyga dyrektor instytutu;

 1. Dyrektor instytutu może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, jeśli student spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)            ma bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,5) i posiada wpis co najmniej na trzeci semestr;

2)            przejawia aktywność w studenckim ruchu naukowym lub uczestniczy w realizacji programów badawczych w instytucie oraz posiada osiągnięcia w tym zakresie;

3)            uczestniczy w studiach zagranicznych w ramach prowadzonych przez uczelnię programów międzynarodowych;

4)            jest członkiem sportowej kadry narodowej, jej rezerwy lub kadry uniwersjadowej;

5)            został przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

6)            w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, o czym rozstrzyga dyrektor instytutu;

 1. Szczegółowe zasady studiowania według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, określa odrębny regulamin.
 2. Student spełniający warunki określone w § 3 ust. 2 może ubiegać się o możliwość odbywania indywidualnych studiów międzyobszarowych (ISM)
 3. Zasady odbywania indywidualnych studiów międzyobszarowych określa Rektor PWSZ.
 • 4

Student przyjęty na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się:

1)            jest zwolniony z obowiązku realizacji zajęć, których efekty kształcenia zostały uznane w procesie potwierdzenia efektów uczenia się;

2)            otrzymuje liczbę punktów ECTS przyporządkowaną do  zajęć, które zaliczył w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

3)            otrzymuje ocenę końcową z przedmiotu zaliczonego w trybie potwierdzenia efektów uczenia się przypisaną do karty okresowych osiągnięć studenta;

4)            jest zwolniony z części opłaty za ten semestr, w którym realizowany jest przedmiot zaliczony w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się (na studiach niestacjonarnych);

5)            ma prawo ubiegać się o studiowanie według indywidualnego programu studiów w tym planu studiów.

 • 5
 1. Rok akademicki rozpoczyna się nie później niż 1 października i trwa nie dłużej niż do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Rok akademicki obejmuje:

1) semestr zimowy i semestr letni – każdy z nich trwa po 15 tygodni;

2) dwie sesje egzaminacyjne wolne od zajęć dydaktycznych: zimową – zamykającą semestr zimowy, letnią – zamykającą semestr letni oraz dwie sesje poprawkowe,

3) praktyki, obozy programowe, warsztaty i plenery artystyczne;

4) przerwy świąteczne, przerwę międzysemestralną oraz wakacje letnie.

 • 6
 1. Ramową organizację roku akademickiego ustala rektor w drodze zarządzenia.
 2. Komórka organizacyjna Uczelni odpowiedzialna za planowanie zajęć dydaktycznych sporządza tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych w semestrze kierując się zaleceniami dyrektora instytutu oraz sugestiami samorządu studenckiego.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych po zatwierdzeniu przez dyrektora instytutu, podawany jest do wiadomości studentów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej instytutu, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem semestru.
 4. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć.
 • 7
 1. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w grupach studenckich, których rodzaj i liczebność określa rektor w drodze zarządzenia.
 2. Przed rozpoczęciem semestru dyrektor instytutu dokonuje podziału studentów na grupy. Student zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach grupy, do której został przypisany.
 3. Dopisanie studenta do już sporządzonej listy następuje na uzasadniony wniosek studenta w instytucie. Przy zmianie grupy zajęciowej bierze się pod uwagę liczbę studentów w już istniejących grupach.
 • 8

Dyrektor instytutu powołuje opiekunów roku i kół naukowych. Szczegółowy zakres obowiązków opiekunów ustala dyrektor instytutu.

 1. PRAWA i OBOWIĄZKI STUDENTA
 • 9

Student ma prawo do:

1) rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z pomocy nauczycieli akademickich i organów uczelni oraz z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń uczelni;

2) zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych;

3) zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w uczelni;

4) współdecydowania – poprzez organy przedstawicielskie samorządu studenckiego – w sprawach określonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, statucie uczelni i regulaminie samorządu studenckiego;

5) ochrony zdrowia i opieki lekarskiej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

6) ubiegania się o pomoc materialną stosownie do obowiązującego regulaminu pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Raciborzu;

7) zrzeszania się w organizacjach studenckich na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym;

8) akcji protestacyjnej i strajku na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym;

9) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych o charakterze otwartym;

10) wyboru przedmiotów w ramach planu studiów;

11) uczestniczenia w organizowanych przez uczelnię kursach i szkoleniach otwartych na ogólnych zasadach obowiązujących ich uczestników;

12) uczestniczenia w studiach zagranicznych w ramach prowadzonych przez uczelnię programów międzynarodowych.

 • 10
 1. Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych.
 2. Student niepełnosprawny może ubiegać się o indywidualną organizację studiów (IOS) w dowolnym terminie oraz uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy w terminach ustalonych indywidualnie z prowadzącymi zajęcia, zgodnie z organizacją roku akademickiego.
 3. Z wymienionego powyżej prawa mogą korzystać studenci

1)            niepełnosprawni;

2)            dotknięci przewlekłą chorobą uniemożliwiającą systematyczne uczestnictwo w zajęciach.

 1. Wniosek studentów wymienionych w ust. 3, o zgodę na indywidualną organizację studiów winien być należycie udokumentowany stosownymi zaświadczeniami.
 2. Student niepełnosprawny może ubiegać się o:

1)            zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach oraz formy ich zaliczenia;

2)            indywidualne warunki korzystania z biblioteki i innych zbiorów uczelnianych;

3)            zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie Uczelni;

4)            pomoc w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do studiowania, z zachowaniem praw autorskich;

5)            zmianę grupy wykładowej, ćwiczeniowej, językowej, laboratoryjnej, projektowej na lepiej dostosowaną do jego możliwości;

6)            dopasowanie zajęć z zakresu wychowania fizycznego do rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

7)            korzystania z dodatkowych urządzeń, które są własnością Uczelni;

8)            możliwość korzystania z pomocy osób trzecich w trakcie zajęć.

 1. Ostateczną opinię w sprawie wydaje dyrektor instytutu.
 • 11
 1. Student jest zobowiązany do:

1) postępowania zgodnego ze ślubowaniem i postanowieniami zawartymi w  Regulaminie Studiów i Kodeksie Etyki Studenta;

2) przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni;

3) aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych;

4) okazywania szacunku pracownikom uczelni i przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego;

5) dbania o godność studenta i dobre imię uczelni;

6) dbania o mienie uczelni.

 1. Student, który w czasie odbywania zajęć dydaktycznych był narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, jest zobowiązany poddać się badaniom lekarskim i uzyskać odpowiednie orzeczenie, potwierdzające zdolność do kontynuowania studiów. Formę orzeczenia określają odrębne przepisy.
 • 12

Student może przenieść się do innej uczelni za zgodą uczelni przyjmującej, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów organizacyjno-porządkowych uczelni.

 • 13
 1. Student może przenieść się z innej uczelni za zgodą rektora, jeśli pozwalają na to względy organizacyjne i spełnia następujące warunki:

1) ubiega się o przeniesienie na ten sam lub pokrewny kierunek studiów. Opinie w tym zakresie wydaje dyrektor instytutu

2) zaliczył pierwszy semestr studiów;

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagania wymienione w ust. 1 o przyjęciu decydują przede wszystkim dotychczasowe wyniki studiów.
 2. Student, ubiegający się o przeniesienie składa u Rektora podanie z uzasadnieniem, dotychczasowy indeks i oświadczenie o zobowiązaniu się do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych w wyznaczonym przez dyrektora instytutu terminie oraz pisemne zaświadczenie o wypełnieniu obowiązków w poprzedniej uczelni.
 3. Przeniesienie może nastąpić tylko przed rozpoczęciem semestru.
 4. W przypadku istotnych różnic programowych rektor może przyjąć studenta na niższy semestr studiów.
 • 14
 1. W uzasadnionym przypadku student może ubiegać się o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne i ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne, o ile pozwalają na to względy organizacyjne.
 2. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dyrektor instytutu na podstawie odpowiednio uzasadnionego podania studenta oraz gdy pozwalają na to względy organizacyjne.
 • 15
 1. Student może przenieść się na inny kierunek studiów w uczelni, o ile pozwalają na to względy organizacyjne i jeśli spełnia warunki określone w zasadach przyjęć kandydatów na określony kierunek studiów.
 2. O przeniesieniu decyduje Rektor na podstawie odpowiednio uzasadnionego podania studenta.
 3. Postanowienia § 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.
 • 16
 1. Student, za zgodą dyrektora instytutu może dokonać zmiany specjalności studiów, o ile względy organizacyjne na to pozwalają.
 2. Student ubiegający się o zmianę specjalności składa u dyrektora instytutu podanie z uzasadnieniem oraz indeks.
 3. Student przenoszący się na inną specjalność zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych.
 • 17
 1. Student może za zgodą Rektora studiować poza kierunkiem podstawowym inne kierunki studiów lub dowolne przedmioty także w innych uczelniach.
 2. Studiowanie poza kierunkiem podstawowym oraz poza specjalnością podstawową wymaga odrębnego dokumentowania przebiegu studiów według następujących ustaleń:

1) przebieg i wyniki studiowania drugiego kierunku lub specjalności (o ile wymaga tego plan  i program studiów) realizowanych w uczelni macierzystej rejestruje się w odrębnym indeksie;

2) dodatkowe przedmioty realizowane w uczelni i ich wyniki wpisuje się do indeksu z adnotacją „przedmiot dodatkowy”;

3) Wyniki studiowania dodatkowych pojedynczych przedmiotów w innych uczelniach dyrektor instytutu wpisuje do indeksu studenta z adnotacją „przedmiot zrealizowano w …”. Podstawą wpisu przedmiotu jest dokument wydany przez dziekanat/instytut lub równorzędną jednostkę organizacyjną wyższej uczelni.

 1. Student może za zgodą dyrektora instytutu studiować wybrane przedmioty objęte programem studiów z semestrów wyższych.
 2. Studiowanie dodatkowej specjalności lub przedmiotów nieobjętych planem studiów podlega opłatom zgodnie z Regulaminem Pobierania Opłat za Usługi Edukacyjne w PWSZ w Raciborzu.
 1. ZALICZENIE SEMESTRU i ROKU STUDIÓW
 • 18
 1. Okresem zaliczeniowym na studiach jest semestr.
 2. Rektor może wprowadzić zarządzeniem inną organizację zajęć na studiach, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
 3. Warunkiem zaliczenia semestru na studiach jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia oraz wymaganej liczby punktów ECTS z zastrzeżeniem § 30 ust. 5.
 4. Zaliczenie semestru na studiach następuje w terminie wynikającym z organizacji roku akademickiego. Ostatecznym terminem zaliczenia jest koniec sesji poprawkowej z zastrzeżeniem § 19 ust.1.
 5. Przedmioty do wyboru student wybiera w liczbie określonej planem studiów, w ramach przedstawionej oferty, w terminie wyznaczonym przez dyrektora instytutu. W przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych, wymaganej do utworzenia grupy, dyrektor instytutu informuje o tym fakcie zainteresowanych, wyznaczając jednocześnie kolejny termin wyboru przedmiotów. W przypadku niedotrzymania jakiegokolwiek z terminów, student wpisany zostaje przez dyrektora do grupy przedmiotowej, w której są wolne miejsca. Przedmioty wybrane przez studenta lub arbitralnie wyznaczone przez dyrektora instytutu stają się dla niego obligatoryjnymi.
 • 19
 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do zajęć jest uzyskanie wpisu na dany semestr studiów lub uzyskanie zgody na przedłużenie terminu uzyskania wpisu. Potwierdzeniem wpisu jest odpowiednia adnotacja w indeksie studenta oraz umieszczenie jego nazwiska na liście studentów.
 2. Warunkiem uzyskania wpisu na kolejny semestr jest zaliczenie poprzedniego semestru oraz dopełnienie formalności wpisowych. Należą do nich:

1) złożenie w instytucie w wyznaczonym terminie indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta;

2) uiszczenie wymaganych opłat, w przypadku gdy opłaty te obowiązują;

3) dopełnienie obowiązujących formalności ubezpieczeniowych przy wpisie na kolejny rok studiów;

4) wywiązanie się z innych obowiązków nałożonych na studenta przez władze uczelni.

 • 20
 1. Stosuje się następującą skalę ocen, oddających wynik egzaminu lub zaliczenia oraz ich skróty:

5,0 – bardzo dobry, bdb

4,5 – dobry plus, db plus

4,0 – dobry, db

3,5 – dostateczny plus, dst plus

3,0 – dostateczny, dst

2,0 – niedostateczny, ndst.

 1. Dyrektor instytutu może ustalić wykaz przedmiotów zaliczanych bez oceny. W przypadku zaliczenia stosuje się wpis „zal” (zaliczam); w przypadku niezaliczenia stosuje się „nzal” (nie zaliczam).
 2. Udokumentowaniem zaliczenia przedmiotu i zdania egzaminu jest wpis do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu, dokonany przez prowadzącego zajęcia.
 3. Student zobowiązany jest wypełnić własny indeks według wzoru obowiązującego w Uczelni. Pozostałe wpisy i adnotacje w indeksie dokonuje tylko osoba do tego upoważniona.
 • 21
 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia.
 2. Udział studenta w wykładach jest obowiązkowy, chyba że prowadzący przedmiot postanowi inaczej.
 3. Do zajęć, na których obecność jest obowiązkowa należą: ćwiczenia, konwersatoria, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe, proseminaria, seminaria, wybrane przedmioty dodatkowe, praktyki, obozy, warsztaty, plenery.
 4. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w języku obcym. Ich zakres i warunki określa plan i program studiów. Jeżeli zajęcia dydaktyczne są prowadzone w języku obcym, to sprawdziany wiedzy i umiejętności odbywają się także w języku obcym.
 5. Dyrektor instytutu lub nauczyciel prowadzący zajęcia ustala formę i termin uzupełniania zaległości wynikających z usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach
 6. Student traci prawo do zaliczenia przedmiotu, jeśli w terminie, o którym mowa w ust. 5 nie uzupełni zaległości wynikających z nieobecności na zajęciach.
 7. Usprawiedliwienia krótkotrwałej nieobecności studenta na zajęciach dydaktycznych dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub innego wiarygodnego dokumentu przedłożonego przez studenta w terminie 7 dni od daty nieobecności.
 8. Nieobecność nieusprawiedliwiona na 50 procentach zajęć upoważnia prowadzącego przedmiot do złożenia wniosku o skreślenie studenta z listy studentów.
 • 22
 1. Program studiów, w tym plany studiów, są podawane do publicznej wiadomości na stronie

    internetowej Uczelni, co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego,

    w którym będą obowiązywać.

 1. Treści programowe danego przedmiotu, obowiązująca literatura, kryteria zaliczenia przedmiotu oraz informacje dotyczące sposobu i terminu wyrównywania zaległości spowodowanych nieobecnością lub nieprzygotowaniem się studenta do zajęć powinny być podane studentom do wiadomości na pierwszych zajęciach.
 2. Kryteria, o których mowa w ust. 2 ustala prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownikiem zakładu, w którym zajęcia są prowadzone.
 3. Zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia. W szczególnych przypadkach zaliczenia może dokonać inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez dyrektora instytutu.
 4. W sprawach dotyczących zaliczeń przedmiotów studentowi przysługuje prawo odwołania się w ciągu siedmiu dni od daty poczynionej adnotacji w indeksie, karcie okresowych osiągnięć studenta do dyrektora instytutu, w którym realizowany jest dany przedmiot.
 5. W przypadku, gdy dyrektorem tej jednostki jest nauczyciel akademicki dokonujący zaliczeń, student odwołuje się do rektora.
 • 23

1.W sesji egzaminacyjnej student ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał zaliczenie ze wszystkich form jego realizacji.

 1. Formę egzaminu ustala egzaminator. Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki prowadzący wykłady danego przedmiotu. W szczególnych przypadkach egzamin może przeprowadzić inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez dyrektora instytutu.
 2. Egzaminy odbywają się w sesji egzaminacyjnej, której organizację i terminy ustala dyrektor instytutu.
 3. Sposobem informowania studentów o uzyskanych wynikach jest podanie ich do wiadomości w sposób uzgodniony z egzaminatorem. Informacja o wynikach powinna być podana do wiadomości nie później niż 3 dni przed kolejnym egzaminem/zaliczeniem poprawkowym z danego przedmiotu.
 4. Terminy egzaminów dyrektor instytutu podaje do wiadomości studentów, co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
 5. Student w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z egzaminatorem i po uzyskaniu zgody dyrektora instytutu, może zdawać egzamin przed sesją egzaminacyjną lub w innym terminie.
 6. W danym dniu student może zdawać tylko jeden egzamin.
 • 24
 1. Niezgłoszenie się studenta do egzaminu w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej, która wpisywana jest do dokumentacji, o której mowa w § 20 ust. 3. Usprawiedliwienie powinno być złożone u egzaminatora najpóźniej do 7 dni od daty egzaminu. Usprawiedliwieniem nie może być brak zaliczenia przedmiotu.
 2. W przypadku uznania, że niezgłoszenie się studenta do egzaminu jest usprawiedliwione, egzaminator wyznacza nowy termin w okresie sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej. Nowy termin traktuje się jako pierwszy termin.
 3. W przypadku dłuższej choroby lub innych wypadków losowych dyrektor instytutu – w porozumieniu z egzaminatorem – może wyznaczyć studentowi termin po sesji egzaminacyjnej. Ustalony indywidualnie termin przedłużonej sesji zaliczeniowej /egzaminacyjnej potwierdzony jest wpisem do indeksu.
 4. W przypadku, gdy egzamin odbywa się w formie pisemnej – student ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej w miejscu i w terminie ustalonym przez egzaminatora. Pisemne prace egzaminacyjne są przechowywane w zakładzie do końca kolejnego semestru.
 • 25
 1. Studentowi przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu w sesji poprawkowej.
 2. Termin egzaminu poprawkowego określa dyrektor instytutu zgodnie z § 23 ust. 4-6.
 3. Prowadzący przedmiot jest zobowiązany złożyć pełną dokumentację zaliczeń i egzaminów po zakończeniu sesji poprawkowej.
 • 26
 1. Dyrektor instytutu może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta na jego wniosek lub wniosek nauczyciela akademickiego. Wniosek powinien być złożony w sekretariacie instytutu, w którym realizowany jest przedmiot w terminie 7 dni od daty zaliczenia lub egzaminu.
 2. Zaliczenie lub egzamin komisyjny odbywa się przed komisją powołaną przez dyrektora instytutu:

1) przewodniczącym komisji jest dyrektor instytutu lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki;

2) w skład komisji wchodzi nauczyciel akademicki, który przeprowadzał poprzednie zaliczenie lub egzamin oraz drugi specjalista z przedmiotu lub specjalności pokrewnej;

3) na wniosek studenta w skład komisji może zostać powołana w charakterze obserwatora  wskazana przez niego osoba;

4) termin zaliczenia lub egzaminu komisyjnego ustala dyrektor instytutu lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki. Komisyjne sprawdzenie powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez studenta.

 1. Jeśli osobą dokonującą zaliczenia lub przeprowadzającą egzamin komisyjny jest dyrektor instytutu, przyjęcia odwołania, powołanie i przewodniczenie komisji, wyznaczenie terminu zaliczenia dokonuje Rektor.
 • 27
 1. Programy i kryteria zaliczenia praktyk wynikających z planów studiów podawane są do wiadomości studentowi przed rozpoczęciem praktyki.
 2. Zaliczenia praktyki dokonuje nauczyciel akademicki (opiekun praktyki) na podstawie przedstawionej dokumentacji.
 3. Sposób i termin wyrównania zaległości powstałych wskutek krótkotrwałej usprawiedliwionej nieobecności studenta na praktyce określa opiekun praktyki.
 4. Student traci prawo do zaliczenia praktyki w danym semestrze w przypadku, gdy zaległości wynikające z nieobecności na praktyce nie są możliwe do uzupełnienia w czasie trwania praktyki, a zajęcia dydaktyczne w danym semestrze uniemożliwiają wyznaczenie dodatkowego, uzupełniającego okresu praktyki.
 5. W przypadku odwołania studenta z praktyki, w związku z naruszeniem regulaminu zakładu pracy, student traci prawo do zaliczenia praktyki do czasu wyjaśnienia sprawy.
 6. Student, który z przyczyn uzasadnionych nie może uczestniczyć w praktyce w wyznaczonym terminie może ubiegać się o zezwolenie dyrektora instytutu na jej odbycie w innym terminie, nie kolidującym z zajęciami wynikającymi z planu studiów. W przypadku wyrażenia zgody student uzyskuje przedłużenie terminu zaliczenia do wyznaczonego mu czasu na realizację praktyki.
 7. Student może zostać zwolniony z odbywania praktyki zawodowej w przypadku złożenia stosownego wniosku w sekcji praktyk studenckich i udokumentowania zatrudnienia zgodnego ze kierunkiem lub specjalnością studiów w wymiarze nie krótszym niż 12 miesięcy. Postępowanie kwalifikacyjne ustalające zwolnienie studenta z praktyki zawodowej przeprowadza specjalista ds. praktyk studenckich w porozumieniu z opiekunem praktyki.
 • 28
 1. Sposób i kryteria zaliczania obozów programowych, plenerów i warsztatów ustala dyrektor instytutu.
 2. Student, który z przyczyn uzasadnionych nie może uczestniczyć w obozie, plenerze lub warsztatach w wyznaczonym terminie, może ubiegać się o zezwolenie dyrektora instytutu na jego realizację w innym terminie, nie kolidującym z zajęciami wynikającymi z planu studiów. W przypadku wyrażenia zgody student uzyskuje zaliczenie semestru, a zaliczenie obozu, plenerów lub warsztatów następuje w semestrze, w którym został faktycznie zrealizowany.
 • 29
 1. Zaliczenia semestru dokonuje dyrektor instytutu na podstawie zapisów w protokołach zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz wpisów w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta stwierdzających spełnienie przez studenta warunków określonych w § 18 ust. 3. Przedmiot jest zaliczony jeżeli wszystkie formy zajęć (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, terenowe, konwersatorium, zajęcia projektowe, laboratoryjne, warsztatowe) są zaliczone.
 2. Podstawę obliczenia średniej ocen za semestr/rok studiów stanowią oceny ze wszystkich zaliczeń i egzaminów z przedmiotów, praktyk, obozów, plenerów, warsztatów i seminariów realizowanych zgodnie z programem i planem studiów w danym semestrze/roku studiów oraz przedmiotów realizowanych jako ewentualne różnice programowe wynikające z sytuacji określonych w §13, 14, 15 oraz § 31 ust. 4.
 • 30
 1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru studiów z powodu niedostatecznych wyników, na pisemny wniosek studenta dyrektor instytutu może podjąć decyzję o:

1) warunkowym zaliczeniu semestru,

2) skierowaniu na powtórzenie semestru studiów. Skierowanie na powtórzenie semestru studiów nie dotyczy studenta pierwszego semestru. Powtarzanie semestru jest odpłatne zgodnie z Regulaminem Odpłatności za Usługi Edukacyjne w PWSZ w Raciborzu.

 1. Student, który z usprawiedliwionych przyczyn nie zaliczył semestru w ustalonych terminach, za zgodą dyrektora i po uzyskaniu pozytywnej opinii prowadzącego zajęcia, może uzyskać przedłużenie sesji z obowiązkiem jej dokończenia w terminie ustalonym przez dyrektora instytutu. Wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej student składa do ostatniego dnia sesji poprawkowej. Możliwość przedłużenia sesji nie dotyczy studenta, który uzyskał ocenę negatywną z zaliczenia komisyjnego lub egzaminu komisyjnego.
 2. Wniosek o warunkowe zaliczenie semestru należy złożyć w sekretariacie instytutu, w terminie siedmiu dni od daty zaliczania ostatniego egzaminu.
 3. W przypadku zgody na warunkowe zaliczenie semestru dyrektor instytutu określa termin uzupełnienia zaległości. Nie może być on dłuższy niż rok (dwa semestry) w stosunku do planów studiów, przy czym uzupełnienie zaległości winno być zgodne z planem studiów danego kierunku.
 4. Warunkowe zaliczenie semestru może zostać dokonane w przypadku niezaliczonego lub niezdanego jednego przedmiotu, z liczbą punktów ECTS pomniejszoną o liczbę punktów przypisanych do danego przedmiotu. Liczba punktów ECTS przypisanych do niezliczonego lub niezdanego przedmiotu nie może być wyższa niż 5.
 5. W przypadku skierowania studenta na powtarzanie semestru lub wyrażenie zgody na warunkowe zaliczenie semestru stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu pomocy materialnej PWSZ w Raciborzu.
 6. Decyzję o skierowaniu na powtarzanie semestru może wydać dyrektor instytutu na wniosek studenta tylko jeden raz w okresie studiów. Kolejne decyzje o skierowaniu na powtarzanie semestru może wydać Rektor PWSZ na uzasadniony wniosek studenta.
 7. Studenta, który powtarza semestr studiów nie obowiązuje uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów z przedmiotów, z których uzyskał ocenę pozytywną. Wszystkie uprzednio uzyskane zaliczenia i zdane egzaminy przepisywane są do indeksu w powtarzanym semestrze zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów. Zaliczenia (egzaminy) te przepisuje nauczyciel akademicki aktualnie prowadzący przedmiot.
 8. Rektor skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

1) niepodjęcia studiów (nie podpisania umowy),

2) pisemnej rezygnacji ze studiów;

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego, w tym z powodu stwierdzenia plagiatu pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego, lub nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego;

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni;

 1. Rektor może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

1) stwierdzenia braku postępów w nauce;

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;

3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;

4) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.

 1. Od decyzji, o których mowa w ust. 9 i 10, przysługuje studentowi prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora w formie pisemnej w terminie czternastu dni od jej otrzymania. Od decyzji Rektora przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 2. Student, który został skreślony z listy studentów w trakcie trwania semestru, traci prawo do otrzymywania pomocy materialnej.
 3. Studentowi, który został skreślony z listy studentów w trakcie trwania semestru, wygasa prawo do otrzymywania stypendium z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony.
 4. Poprzez skreślenie studenta z listy rozumie się skreślenie z listy studentów prawomocną decyzją administracyjną organu właściwego PWSZ w Raciborzu.
 • 31
 1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów na pierwszym semestrze studiów następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia.
 2. Osoba, która po zaliczeniu pierwszego semestru została skreślona z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów w okresie 5 lat od daty przerwania nauki.
 3. Decyzję o wznowieniu studiów oraz o terminie ich rozpoczęcia podejmuje Rektor. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się dotychczasowy przebieg studiów.
 4. Reaktywowany student może zostać wpisany na semestr bezpośrednio wyższy od ostatnio zaliczonego i zobowiązany jest do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych, w wyznaczonym przez dyrektora instytutu terminie. W przypadku znaczących różnic programowych dyrektor instytutu może podjąć decyzję o wpisaniu na semestr niższy.
 5. Student może uzyskać zgodę na ponowne podjęcie studiów na kierunku, na którym studiował, tylko jeden raz. W szczególnych przypadkach drugiej zgody na ponowne podjęcie studiów udziela Rektor.
 6. URLOPY
 • 32
 1. Student ma prawo uzyskać urlop w przypadku:

1) udziału w zawodach sportowych, w szczególności w zawodach o randze ogólnopolskiej lub międzynarodowej;

2) odbywania studiów zagranicznych lub praktyk;

3) urodzenia dziecka lub opieki nad nim;

4) powtarzania semestru,

5) innych uzasadnionych przypadków.

 1. Studentowi może być udzielony urlop okolicznościowy krótkoterminowy lub długoterminowy. Urlop długoterminowy jest udzielany na okres jednego roku lub semestru, a urlop krótkoterminowy może być udzielony na okres krótszy niż semestr.
 2. Decyzję o udzieleniu urlopu i czasie jego trwania podejmuje dyrektor instytutu na uzasadniony wniosek studenta.
 3. Udzielenie urlopu na okres jednego semestru lub jednego roku akademickiego dyrektor instytutu potwierdza wpisem do indeksu. W okresie korzystania z urlopu student za zgodą dyrektora instytutu może brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów.
 4. W przypadkach spowodowanych wymogami służby, student pełniący służbę wojskową lub zatrudniony w policji, straży pożarnej lub straży granicznej może otrzymać urlop specjalny. Urlop specjalny nie może trwać dłużej niż cztery semestry.
 5. Udzielenie urlopu powoduje przedłużenie terminu planowego ukończenia studiów. Student powracający po urlopie zobowiązany jest do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych.
 6. W przypadku wygaśnięcia specjalności wybranej przez studenta, student powracający z urlopu może zostać skierowany na inną specjalność. Zobowiązany jest wówczas do uzupełnienia różnic programowych.
 • 33

Warunkiem podjęcia studiów po urlopie uzyskanym ze względu na długotrwałą chorobę, jest dostarczenie dyrektorowi instytutu orzeczenia lekarskiego o zdolności do kontynuowania danego kierunku studiów.

 • 34
 1. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, z wyjątkiem prawa do ubiegania się i korzystania z pomocy materialnej.
 2. Prawo do ubiegania się i korzystania z pomocy materialnej zostaje zachowane w przypadku uzyskania urlopu z powodów zdrowotnych. Obowiązek udokumentowania tego faktu leży po stronie studenta.
 3. ZAKOŃCZENIE STUDIÓW
 • 35
 1. Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych powinien złożyć pracę dyplomową lub projekt inżynierski do końca ostatniego semestru studiów. Po tym terminie rektor podejmuje decyzję zgodnie z § 30 ust. 9 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Pracę dyplomową lub projekt inżynierski student składa w trzech egzemplarzach, w tym jedną kopię w formie elektronicznej.
 3. Studenci kierunków artystycznych składają dyplomową pracę artystyczną oraz dyplomową pracę teoretyczną.
 4. Studenci mogą przedłożyć pracę dyplomową lub projekt inżynierski w języku obcym. O jej zakresie i objętości decyduje kierujący pracą.
 5. Na wniosek kierującego pracą lub projektem inżynierskim lub na uzasadniony wniosek studenta dyrektor instytutu może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej. Przedłużenie terminu złożenia pracy nie może przekroczyć 30 dni od dnia określonego w ust. 1.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor uczelni może dokonać kolejnego przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego.
 • 36
 1. Student ma prawo do wyboru promotora lub opiekuna projektu w ramach przedstawionej oferty.
 2. Pracę dyplomową lub projekt inżynierski student wykonuje pod kierunkiem wybranego przez siebie nauczyciela akademickiego spośród proponowanych przez instytut, zwanego dalej promotorem lub prowadzącym projekt inżynierski. Promotorem lub prowadzącym projekt inżynierski może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. W przypadku dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową lub projektem inżynierskim, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu jej złożenia przez studenta, dyrektor instytutu w porozumieniu ze studentem wyznacza osobę, która przejmie obowiązki kierującego pracą.
 • 37
 1. Temat pracy dyplomowej ustala ze studentami promotor nie później niż do końca pierwszego semestru trwającego seminarium dyplomowego. Wybór i zatwierdzenie tematów projektów inżynierskich oraz wskazania opiekunów projektów następuje 2 tygodnie od rozpoczęcia ostatniego semestru studiów danego roku akademickiego. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego mogą być brane pod uwagę zainteresowania naukowe i badawcze studenta, jak też praca studenta w kole naukowym lub charakter wykonywanej pracy zawodowej.
 2. Temat pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego studenta zatwierdza dyrektor instytutu zgodnie z procedurą przyjętą w instytucie.
 3. Oceny pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego dokonuje odpowiednio promotor pracy lub prowadzący projekt inżynierski oraz recenzent. Recenzentem pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego może być nauczyciel akademicki będący pracownikiem uczelni, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 4. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dyrektor instytutu po zasięgnięciu opinii powołanego przez siebie drugiego recenzenta.
 • 38
 1. Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.
 2. Przed złożeniem pracy dyplomowej student zobowiązany jest posiadać zaliczenia wszystkich przedmiotów, praktyk, obozów, plenerów, warsztatów i zdane egzaminy przewidziane w programie studiów, w tym w planie studiów oraz uiszczone należne opłaty.
 3. W przypadku negatywnej recenzji pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego, dyrektor instytutu powołuje dodatkowego recenzenta; przy dwóch negatywnych recenzjach wymaga się ponownego wykonania pracy.
 • 39
 1. Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych zobowiązany jest do złożenia egzaminu dyplomowego w terminie wskazanym przez dyrektora instytutu działającego w porozumieniu z nauczycielem akademickim, kierującym pracą dyplomową lub projektem inżynierskim. Termin złożenia egzaminu powinien być wyznaczony nie później niż 30 dni od dnia złożenia pracy.
 2. W uzasadnionych przypadkach termin złożenia egzaminu dyplomowego, określony w ust. 1 może ulec zmianie. Zmiany dokonuje się na wniosek studenta bądź promotora, po uzyskaniu zgody studenta. Dyrektor instytutu może wyznaczyć termin egzaminu dyplomowego nie później niż na 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może wyznaczyć inny termin egzaminu dyplomowego.
 3. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez dyrektora instytutu w składzie nie mniejszym niż trzy osoby.
 4. Na pisemny wniosek studenta lub jego promotora a także prowadzącego projekt inżynierski za zgodą studenta, skierowany do dyrektora    instytutu, egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty. Egzamin ten przeprowadza się w trybie i na zasadach takich samych jak w przypadku egzaminów zamkniętych. Informacje o otwartym egzaminie dyplomowym zamieszcza się na tablicy ogłoszeń co najmniej na tydzień przed terminem egzaminu. Słuchaczom otwartego egzaminu dyplomowego nie przysługuje prawo zadawania pytań dyplomantowi i komisji egzaminacyjnej.
 • 40
 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym lub pisemnym przeprowadzanym odrębnie dla każdego studenta.
 2. Podczas egzaminu stosuje się oceny określone w § 20 ust.1 niniejszego regulaminu.
 • 41
 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub usprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie dyrektor instytutu wyznacza drugi termin jako ostateczny.
 2. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie dyrektor instytutu przedkłada wniosek o podjęcie decyzji zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 2.
 • 42
 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. Podstawę do obliczenia ostatecznego wyniku studiów stanowią:

1) średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen wpisanych do indeksu z egzaminów i zaliczeń z oceną, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu studiów;

2) ocena pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego (średnia ocen promotora lub prowadzącego projekt inżynierski i recenzenta), dla kierunku artystycznego jest to średnia ocen pracy teoretycznej i artystycznej;

3) ocena z egzaminu dyplomowego.;

4) ostateczny wynik studiów stanowi sumę ½ oceny, o której mowa w pkt 1, oraz po ¼ ocen wymienionych w pkt. 2 i 3.

 1. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych.

4.W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się uzyskany tytuł zawodowy

i specjalność oraz  ostateczną ocenę studiów zgodnie z zasadą:

   1) do 3,25                                    – dostateczny

   2) od 3,26 do 3,70                       – dostateczny plus

   3) od 3,71 do 4,20                       – dobry

   4) od 4,21 do 4,50                       – dobry plus

   5) od 4,51 do 5,0                         – bardzo dobry

 1. Zasada określona w ust. 4 dotyczy tylko wpisu do dyplomu, indeksu i protokołu egzaminu dyplomowego, we wszystkich innych dokumentach określa się rzeczywisty wynik studiów obliczony według zasad określonych w ust. 2.
 2. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 4 o 1 stopień:

1) podwyższenie oceny może nastąpić, jeżeli student otrzymał z pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego oraz z egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobrą, a w ciągu ostatnich trzech semestrów studiów uzyskał średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,5;

2) decyzję o podwyższeniu oceny komisja uzasadnia w protokole egzaminu dyplomowego.

 1. Oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych absolwent otrzymuje suplement.
 2. Dyrektor instytutu, na wniosek komisji egzaminacyjnej, może przyznać absolwentom, którzy ukończyli studia w terminie oraz uzyskali średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,6, z pracy dyplomowej lub projektu inżynierskiego i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre, a także wykazali się nienaganną postawą w czasie studiów, odpowiednie wyróżnienie. Formę wyróżnienia ustala dyrektor instytutu wraz z powołaną przez siebie komisją.
 3. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA
 • 43
 1. Szczególnie wyróżniającym się studentom, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, może być przyznane stypendium Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, stypendium lub nagroda fundowana przez instytucję państwową, towarzystwo naukowe, organizację społeczną zgodnie z ich regulaminami.
 2. Studentowi wyróżniającemu się osiągnięciami w nauce, wzorowym wypełnianiem obowiązków, zdyscyplinowaniem, działalnością w studenckich kołach naukowych, działalnością artystyczną lub sportową, może być przyznana nagroda Rektora uczelni.
 3. O nagrodę wnioskuje dyrektor instytutu z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika zakładu, nauczyciela akademickiego lub samorządu studenckiego,
 4. Nagroda, o której mowa w ust. 2, może być przyznana studentowi, który zaliczył semestr w terminie określonym regulaminem studiów oraz osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,8.
 5. Nagroda, o której mowa w ust. 2, przyznawana jest raz w roku akademickim.
 • 44
 1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszanie przepisów obowiązujących w uczelni, student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.
 2. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) nagana z ostrzeżeniem;

4) zawieszenie w korzystaniu z określonych praw studenta na okres jednego roku;

5) wydalenie z uczelni.

 1. Student ukarany traci prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej od dnia uprawomocnienia się decyzji komisji dyscyplinarnej o ukaraniu studenta.
 2. Rektor lub dyrektor instytutu za przewinienia mniejszej wagi może wymierzyć karę upomnienia z pominięciem komisji dyscyplinarnej.
 3. Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego regulują odrębne przepisy.
 4. PRZEPISY KOŃCOWE
 • 45

Student zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie dyrektora instytutu o zmianie stanu cywilnego, nazwiska i adresu, a także o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływają one na wysokość przyznanej pomocy materialnej.

 • 46

W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów nieobjętych przepisami regulaminu decyduje Rektor.

 • 47

Ostateczną instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych niniejszym regulaminem jest Rektor uczelni.

 • 48

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują społeczność akademicką PWSZ w Raciborzu.

 • 49

Szczegółowa interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rektora.

 • 50

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.