Pedagogika

Kierunek pedagogika

Oferujemy studia na kierunku pedagogika, które zaspokoją potrzeby w zakresie indywidualnego rozwoju i satysfakcji zawodowej, ale także są odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Kształcimy w ramach ciekawych specjalności, których wybór umożliwia zdobycie szerokich kompetencji.
Dodatkowym walorem studiów na kierunku pedagogika jest ich praktyczny profil. Studia na profilu praktycznym ukierunkowane są na zapewnienie wysokiego poziomu przygotowania do zawodu. Zajęcia przewidziane w programie studiów odbywają się w formie warsztatów, zajęć metodycznych w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej i umożliwiają bezpośrednie wykonywanie przyszłych zadań zawodowych. Ponadto wspomniane zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz dorobek naukowy.
W ramach studiów oferujemy 12 tygodni praktyk zawodowych w różnorodnych placówkach oświatowych, opiekuńczych, profilaktyczno - wychowawczych i resocjalizacyjnych. Warto zaznaczyć, że szeroki wybór wspomnianych placówek znajduje się na terenie Raciborza.
Studia na kierunku pedagogika dają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych, realizacji międzynarodowych studenckich projektów badawczych, konferencji studenckich i obozów naukowych, zdobycia dodatkowych certyfikatów zawodowych, a także studiowania za granicą w ramach Programu ERASMUS+ na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Słowacja), Uniwersytecie Łotewskim w Rydze, Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa), Uniwersytcie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy).
Obecnie na kierunku pedagogika oferujemy studia na następujących specjalnościach:
  • pedagogika resocjalizacyjna,
  • edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy (j. angielski/ j. niemiecki) lub terapia psychopedagogiczna,
  • logopedia szkolna z terapią pedagogiczną,
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza człowieka dorosłego.
Profil absolwenta i możliwości zatrudnienia
L.p.
Specjalność
Miejsce zatrudnienia/stanowisko
1.
Pedagogika resocjalizacyjna
wychowawca resocjalizacyjny w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku adaptacji społecznej, areszcie śledczym, pedagog szkolny, pedagog w zespole diagnostyczno – korekcyjnym, pedagog w rodzinnym ośrodku diagnostyczno – konsultacyjnym, kurator sądowy, wychowawca w świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej, klubie młodzieżowym, wychowawca uliczny (streetworker), wychowawca w policyjnej izbie dziecka, pogotowiu opiekuńczo – wychowawczym, asystent rodziny
2.
Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy
niania, opiekunka dziecięca w żłobku, klubie dziecięcym, opiekun dzienny, nauczyciel – wychowawca w przedszkolu, klasach I–III szkoły podstawowej, a także specjalista w zakresie nauczania języka obcego dziecka w ramach pełnienia obowiązków zawodowych na wymienionych stanowiskachoraz w szkole językowej
3.
Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową terapia psychopedagogiczna
niania, opiekunka dziecięca w żłobku, klubie dziecięcym, opiekun dzienny, nauczyciel – wychowawca w przedszkolu, klasach I–III szkoły podstawowej, a także pedagog – terapeuta przygotowany do pracy z dzieckiem dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, z zaburzeniami w zachowaniu, a także dzieckiem zdolnym w szkole podstawowej (w przedszkolu), asystent rodziny
4.
Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną
logopeda szkolny (przygotowany do profilaktyki, diagnostyki, terapii wad wymowy oraz wspierania prawidłowego rozwoju mowy) w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, szkole podstawowej, świetlicy terapeutycznej, środowiskowej, ośrodkach szkolno – wychowawczych, gabinetach logopedycznych, pedagog – terapeuta w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, szkole podstawowej, świetlicy terapeutycznej, środowiskowej, ośrodkach szkolno – wychowawczych, gabinetach diagnozy i terapii pedagogicznej, asystent rodziny
5.
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza człowieka dorosłego
geragog, gerontopedagog, wychowawca osób starszych, opiekun w stacjonarnym lub dziennym domu pomocy społecznej, klubie seniora, doradca geragogiczny, kreator czasu wolnego w placówkach kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych realizujących zajęcia dla starszych osób, uniwersytetach trzeciego wieku, opiekun środowiskowy wspomagający osobę starszą w środowisku domowym, asystent rodziny