Filologia

 KIERUNEK STUDIÓW: FILOLOGIA

Specjalności:

  •     filologia angielska (wymagana komunikacyjna znajomość języka)
  •     język angielski (intensywna nauka języka od podstaw) – NOWOŚĆ !
  •     filologia germańska (wymagana komunikacyjna znajomość języka)
  •     język niemiecki (intensywna nauka języka od podstaw) – NOWOŚĆ !
  •     filologia czeska (intensywna nauka języka od podstaw)

Specjalizacje: nauczycielska, translatorska, język angielski/niemiecki w biznesie, komunikacyjno-medialna

Rodzaj studiów: studia I stopnia, dyplom licencjata

Czas trwania nauki – 3 lata (6 semestrów)

Bezpłatne studia stacjonarne

Elastyczny plan zajęć na studiach stacjonarnych umożliwiający naukę osobom pracującym -

zajęcia w czwartek i piątek po godz. 15.00 oraz w sobotę

Praktyczny profil studiów

 

Dlaczego warto studiować filologię w PWSZ w Raciborzu?

W związku z dynamicznym rozwojem rynków międzynarodowych i coraz częstszą obecnością na tych rynkach polskich firm i przedsiębiorstw, absolwenci specjalności filologicznych z biegłą znajomością języków obcych są doskonale przygotowani do pracy z klientem zagranicznym, przez co wzrastają ich możliwości zatrudnienia w różnych sektorach gospodarki. Do dziś w wielu firmach jedną z głównych barier rozwoju jest brak wyspecjalizowanej kadry pracowników biegle posługujących się językami obcymi i potrafiących pracować w środowisku wielokulturowym. Studia na kierunku filologia w PWSZ w Raciborzu przygotowują do podjęcia takiej właśnie pracy. Niezwykle ważnym elementem kształcenia jest praktyczny profil studiów, dzięki któremu realizowany jest rozbudowany program praktyk i staży w zakładach pracy, firmach usługowych, biurach tłumaczeń i jednostkach samorządu terytorialnego. Studenci filologii mają również możliwość uczestniczenia w warsztatach i seminariach z zakresu translacji czy języka biznesu, podczas których zapoznają się z możliwościami praktycznego wykorzystania znajomości języków obcych w realiach rynkowych. Warsztaty te prowadzone są zarówno przez doświadczonych nauczycieli akademickich, jak i specjalistów reprezentujących różne dziedziny gospodarki. Warto podkreślić, że studia w PWSZ w Raciborzu w systemie stacjonarnym są bezpłatne!

Oprócz zajęć z przedmiotów filologicznych studenci mają możliwość uczestniczenia w licznych konwersatoriach prowadzonych przez ‘native-speakerów’, wyjazdu na zagraniczne uczelnie w ramach programu ERASMUS PLUS oraz udziału w organizowanych przez Instytut Neofilologii konferencjach naukowych. Absolwenci filologii nie tylko znają biegle język obcy, posiadają również wiedzę i praktyczne umiejętności posługiwania specjalistycznym językiem z zakresu administracji i biznesu; nabywają też doświadczenia w kontaktach interpersonalnych, co z pewnością przygotowuje ich do rozpoczęcia kariery zawodowej w Polsce i za granicą.

Nowością w Instytucie Neofilologii jest uruchomienie od października 2016 roku dwóch specjalności zorientowanych na intensywną naukę języka obcego od podstaw: język angielski oraz język niemiecki. Dzięki nowatorskiemu programowi kształcenia (w którym główny nacisk kładziony jest na praktyczną naukę języka specjalności) oraz wykwalifikowanej kadrze po 3 latach nauki absolwenci będą płynnie posługiwać się językiem angielskim lub niemieckim.

Atutem studiów na kierunku filologia jest elastyczny plan zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości studentów. W ramach nowych specjalności zajęcia prowadzone będą w systemie popołudniowo-sobotnim (czwartek i piątek po godz. 15.00 + sobota), co z pewnością umożliwi studiowanie osobom pracującym, które poprzez naukę języka chcą zwiększyć swoje kwalifikacje. Są to jednak nadal bezpłatne studia stacjonarne!

 

Rekrutacja

Studia w Raciborzu na kierunku filologia trwają trzy lata. Działalność naukowo-dydaktyczna odbywa się w trzech zakładach: w Zakładzie Filologii Angielskiej, Zakładzie Filologii Germańskiej i Zakładzie Filologii Słowiańskiej, który prowadzi zajęcia w zakresie filologii czeskiej. Nabór na studia stacjonarne w roku akademickim 2016/17 będzie prowadzony w ramach następujących specjalności:

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na specjalności filologia angielska lub filologia germańska wymagana jest komunikacyjna znajomość języka obcego (w zajęcia prowadzone są w języku danej specjalności – angielskim lub niemieckim). Osoby wybierające specjalności filologia czeska, język angielski lub język niemiecki rozpoczynają naukę języka od poziomu podstawowego.

Szczegóły dotyczące procedury naboru znajdują się w zakładce rekrutacja 2016/2017.

 

Program kształcenia na kierunku filologia

Katalog przedmiotów w formacie pdf do pobrania tutaj

Program kształcenia na kierunku filologia oparty jest o aktualnie obowiązujące regulacje prawne (Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz standardy kształcenia) i składa się z kilku bloków przedmiotowych.

Pierwszy z nich obejmuje praktyczną naukę języka zorientowaną na podstawowe umiejętności niezbędne w komunikacji (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) oraz praktyczną naukę drugiego języka obcego. Od 2016 roku do programu kształcenia wprowadzony został nowy przedmiot ‘content writing’ (pisanie kontentowe), dzięki któremu absolwenci poznają zasady pisania tekstów w języku polskim, angielskim i niemieckim na potrzeby portali internetowych.

Drugi blok zawiera treści typowo filologiczne, czyli przedmioty kształcenia takie jak: historia literatury, praktyczne aspekty literaturoznawstwa i językoznawstwa, realioznawstwo obszaru językowego z elementami geografii, historii i kultury. Proces kształcenia filologicznego kończy seminarium dyplomowe, podczas którego studenci (pod opieką promotora) szczegółowo opracowują wybrane przez siebie tematy i przygotowują pracę dyplomową.

Kolejny blok to przedmioty specjalizacyjne, wybierane przez studentów po pierwszym roku nauki. Poszczególne moduły specjalizacyjne dopasowane są do głównych specjalności:

filologia angielska oraz filologia germańska

Po pierwszym roku studenci filologii angielskiej i germańskiej dokonują wyboru modułu przedmiotów specjalizacyjnych przygotowujących do przyszłego zawodu.

Oferowane specjalizacje to:

* nauczycielska,

* translatorska,

* angielski/niemiecki w biznesie.

Studenci, którzy po pierwszym roku studiów wybiorą specjalizację nauczycielską, realizują (w ramach przygotowania pedagogicznego) przedmioty niezbędne do kompetentnej pracy z uczniami, a więc psychologię, pedagogikę, glottodydaktykę, emisję głosu oraz technologię informacyjną. Przedmiotom tym towarzyszą praktyki. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEN w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwenci pierwszego stopnia studiów PWSZ w Raciborzu mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych (znajomość języka na poziomie C1 oraz przygotowanie pedagogiczne).

Studenci, którzy wybiorą specjalizację translatorską, realizują przedmioty przygotowujące ich do zawodu tłumacza. Obok podstaw teoretycznych kształcenie przewiduje zajęcia praktyczne, jak np. stylistykę, analizę przekładu, translatorykę tekstów użytkowych i artystycznych. Zajęcia te prowadzone są przez pracowników Instytutu Neofilologii, którzy oprócz bogatego dorobku naukowego mają duże doświadczenie praktyczne; wielu z nich posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Studenci zainteresowani specjalizacją angielski/niemiecki w biznesie będą mieli możliwość poszerzyć praktyczną znajomość języka o słownictwo specjalistyczne z zakresu prawa, ekonomii czy też komunikacji międzykulturowej. W ramach tej specjalizacji realizowane będą między innymi następujące przedmioty: korespondencja handlowa, język administracji i biznesu, translatoryka i edycja tekstu, przedsiębiorczość i projekty UE, public relations.

Osobom pracującym proponujemy indywidualną organizację studiów i elastyczny plan zajęć.

filologia czeska

Studenci filologii czeskiej, oprócz intensywnej nauki języka czeskiego od poziomu podstawowego, poznają literaturę, historię i kulturę Czech. Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji: translatorską lub komunikacyjno-medialną.

Specjalizacja translatorska obejmuje przedmioty poszerzając wiedzę zarówno z teorii jak i praktyki przekładu. Wykładom towarzyszą warsztaty i konwersatoria organizowane zarówno w wyposażonych w nowoczesny sprzęt salach, jak i w warunkach terenowych (komenda policji, jednostki terenowe straży granicznej).

Specjalizacja komunikacyjno-medialna przygotowuje absolwentów do pracy w lokalnych i regionalnych mediach: radiu, prasie czy telewizji.

Dodatkowo studenci mają możliwość wyjazdu na zagraniczne uczelnie w ramach podpisanych umów międzynarodowych. Zakład Filologii Słowiańskiej współpracuje intensywnie z Uniwersytetem Ostrawskim, Ołomunieckim i Praskim w Republice Czeskiej. Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań kulturalnych i naukowych podczas wyjazdów naukowo-dydaktycznych oraz uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych. Studentom pracującym oferujemy indywidualną organizację zajęć, możliwa jest również realizacja zajęć w trybie popołudniowym lub popołudniowo-sobotnim.

 

język angielski oraz język niemieckiNOWOŚĆ !

Studenci specjalności język angielski oraz język niemiecki rozpoczynają naukę języka obcego od poziomu podstawowego, jednak dzięki rozbudowanej części programu kształcenia obejmującej przedmioty z zakresu praktycznej nauki języka obcego studenci uczą się języka w intensywnym trybie. Przedmioty te obejmują mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, gramatykę praktyczną oraz ‘content writing’ (pisanie kontentowe). Oprócz języka specjalności studenci uczą się (w ramach lektoratu) drugiego języka obcego (do wyboru: język angielski, niemiecki, czeski i rosyjski).

Po pierwszym roku nauki studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji:

*nauczycielską, dzięki której nabędą uprawnienia do nauczania języka obcego (absolwenci spełniają wymagania rozporządzenia MEN w zakresie standardów kształcenia nauczycieli – znajomość języka na poziomie C1 oraz przygotowanie pedagogiczne)

*angielski / niemiecki w biznesie, która poszerzy ich wiedzę z zakresu języka administracji i biznesu, korespondencji służbowej i handlowej, podstaw translatoryki czy też terminologii ekonomicznej i prawniczej.

Studenci pracujący, którzy wybiorą specjalność język angielski czy też język niemiecki, mogą liczyć na indywidualną organizację studiów, gwarantujemy również elastyczny plan zajęć (zajęcia mogą się odbywać w dwa popołudnia - czwartek i piątek po godz. 15.00 oraz w sobotę).

Studia te są bezpłatne!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naboru na najbliższy rok akademicki w zakładce rekrutacja 2016/2017.