Pedagogika

Część II
Informacje o programie i planie studiów

Kierunek: Pedagogika

Specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową j. obcy (j. angielski, j. niemiecki) lub terapia psychopedagogiczna, logopedia szkolna z terapią pedagogiczną

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

Poziom kwalifikacji: kwalifikacje pierwszego stopnia

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (D.U. Nr 253, poz. 1520), Uchwała nr 68/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6.02.2012, poz. 131)

Profil kształcenia: praktyczny

Podstawowe efekty kształcenia: zgodne z Uchwałą nr 68/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, efekty określono zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych i nauk humanistycznych

Sylwetka absolwenta:

Studia w zakresie specjalności pedagogika resocjalizacyjna stwarzają szansę zdobycia kwalifikacji do pracy we wszystkich typach placówek resocjalizacyjnych, penitencjarnych, profilaktycznych i opiekuńczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku wychowawcy resocjalizacyjnego w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku adaptacji społecznej, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym oraz w areszcie śledczym. Może także pełnić funkcję pedagoga szkolnego, pedagoga w zespole diagnostyczno-korekcyjnym, pedagoga w rodzinnym ośrodku diagnostyczno - konsultacyjnym, kuratora sądowego, wychowawcy w świetlicy środowiskowej, terapeutycznej, wychowawcy ulicznego, podwórkowego, wychowawcy w policyjnej izbie dziecka oraz w pogotowiu opiekuńczym.

Dodatkowym atutem tej specjalności jest możliwość wyboru bloków przedmiotów z zakresu wychowania fizycznego lub terapii pedagogicznej. Nabyte w ten sposób wiadomości i umiejętności umożliwiają wykorzystanie wychowania fizycznego oraz sportu w procesie profilaktyczno-wychowawczym i resocjalizacyjnym, a dodatkowe kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej predysponują do stosowania profesjonalnych metod diagnozy, poradnictwa i terapii oraz wspierania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych a także prowadzenia porad i konsultacji dla wychowanków, rodziców i nauczycieli.

Absolwent specjalności edukacja elementarna ze specjalnością dodatkowa język obcy zdobywa kwalifikacje nauczycielskie niezbędne do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej oraz uzyskuje uprawnienia do nauczania języka obcego na tych szczeblach edukacji. Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje uprawniają absolwenta do zatrudnienia w przedszkolach, szkole podstawowej (klasach I-III) oraz w szkołach językowych.

Absolwent specjalności logopedia szkolna z terapią pedagogiczną uzyskuje kwalifikacje logopedy szkolnego i pedagoga – terapeuty. Jest przygotowany do organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym, stymulacyjnym, terapeutycznym, wspomagającym i korekcyjno - kompensacyjnym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowany jest zatem do pracy z dzieckiem z zaburzeniami artykulacji (wadami wymowy), dyslektycznym, mającym trudności w nauce matematyki, przejawiającym zaburzenia systemu uwagi, nadpobudliwość psychoruchową, trudności w kontroli zachowania w sytuacjach zadaniowych typu szkolnego, zakłócenia funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego i lateralizacji. Ponadto absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć stymulujących rozwój dzieci uzdolnionych.Absolwent może prowadzić zajęcia logopedyczne w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii wad wymowy, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, przedszkolu i szkole podstawowej. Zdobyte wiadomości, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiają mu także podjęcie pracy w żłobku, klubie dziecięcym, świetlicach terapeutycznych i środowiskowych, ośrodkach wychowawczych, specjalistycznych gabinetach diagnozy i terapii pedagogicznej, gabinetach logopedycznych oraz na stanowisku asystenta rodziny.

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu,

stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik programu studiów: dr Beata Fedyn