Filologia

 Część II

Informacje o programie i planie studiów

 

Kierunek: Filologia

Specjalności: filologia angielska nauczycielska, filologia angielska translatorska, filologia germańska nauczycielska, filologia germańska translatorska, filologia słowiańska – profil czeski, filologia słowiańska – profil rosyjski

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

Poziom kwalifikacji: kwalifikacje pierwszego stopnia

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów oraz efekty uczenia się zgodnie z regulaminem potwierdzania efektów uczenia się (Uchwała nr 258/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu)

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (D.U. Nr 253, poz. 1520), Uchwała nr 71/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku filologia, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6.02.2012, poz. 131)

Profil kształcenia: praktyczny

Podstawowe efekty kształcenia: zgodne z Uchwałą nr 71/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku filologia, efekty określono zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych

Sylwetka absolwenta:

FILOLOGIA ANGIELSKA

Absolwent osiągnął dobrą znajomość języka angielskiego w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii anglojęzycznego obszaru językowego. Umiejętności praktyczne z zakresu translatoryki i przekładoznawstwa oraz kompetencje społeczne przygotowują go do podjęcia zatrudnienia w charakterze tłumacza, organizatora i propagatora kultury anglojęzycznego obszaru językowego. Absolwent jest przygotowany merytorycznie do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.  

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Absolwent osiągnął dobrą znajomość języka niemieckiego w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii niemieckiego obszaru językowego. Umiejętności praktyczne z zakresu translatoryki i przekładoznawstwa oraz kompetencje społeczne przygotowują go do podjęcia zatrudnienia w charakterze tłumacza, organizatora i propagatora kultury anglojęzycznego obszaru językowego. Absolwent jest przygotowany merytorycznie do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA – PROFIL CZESKI

Absolwent osiągnął dobrą znajomość języka czeskiego w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii Czech. Umiejętności praktyczne z zakresu translatoryki i przekładoznawstwa oraz kompetencje społeczne przygotowują go do podjęcia zatrudnienia w charakterze tłumacza, organizatora i propagatora kultury Czech.

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA – PROFIL ROSYJSKI

Absolwent osiągnął dobrą znajomość języka rosyjskiego w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii Rosji. Umiejętności praktyczne z zakresu translatoryki i przekładoznawstwa oraz kompetencje społeczne przygotowują go do podjęcia zatrudnienia w charakterze tłumacza, organizatora i propagatora kultury Rosji.

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu), stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskaniezaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik programu studiów: dr Daniel Vogel