Edukacja artystyczna

Część II

Informacje o programie i planie studiów

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Specjalności: kreacja plastyczna z grafiką użytkową, aranżacja wnętrz, techniki malarskie i projektowanie witrażu, obraz cyfrowy i fotograficzny, arteterapia, grafika, fotografia i cyfrowe procesy graficzne, sztuki użytkowe (specjalności wybierane są po pierwszym roku studiów).

Przyznawane kwalifikacje ( tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – licencjat

Poziom kwalifikacji: kwalifikacje pierwszego stopnia

Szczegółowe kryteria przyjęć: średnia wyników z egzaminu maturalnego

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się kształcenie formalne potwierdzone świadectwem maturalnym, dyplomem zakończenia studiów lub odpowiednim wpisem do indeksu. 

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (D.U. Nr 253, poz. 1520), Uchwała nr 72/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Uchwała nr 257/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla profilu praktycznego na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6.02.2012, poz. 131)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki, praktyczny od naboru 2016-2019

Podstawowe efekty kształcenia: zgodnie z Uchwałami Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, efekty zostały określone zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w obszarze kształcenia sztuka

Sylwetka absolwenta: absolwent każdej specjalności posiada wiedzę oraz umiejętności nauczyciela i wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej.

Jest przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych oraz w szkole podstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Ponad to:

1. studia w zakresie specjalności kreacja plastyczna z grafiką użytkową wyposażają w umiejętności aranżowania interaktywnych sytuacji (akcji) animujących i wspierających różne aspekty rozwoju człowieka oraz różne jego relacje ze środowiskiem. W efekcie kształcenia student nabywa umiejętności m.in. konstruowania i realizacji zajęć plastycznych o charakterze happeningu, performensu, dramy (gier dydaktycznych, akcji plastycznych, itp.); projektowania i realizacji z zakresu szeroko pojętej grafiki użytkowej obejmującej m.in. ilustrację książkową, znak graficzny, logo, systemy identyfikacji wizualnej, plakat, folder, ulotkę.

2. absolwenci specjalności aranżacja wnętrz zdobywają umiejętności wykonania projektu (wstępnego i realizacyjnego) plastycznej aranżacji wnętrza zgodnej z jego funkcją, charakterem i założoną stylistyką, opracowania projektów wykonawczych nietypowych elementów wystroju projektowego wnętrza, prezentacji projektu wykonawczego w technologii 3D, sporządzenia szacunkowego kosztorysu projektowanego wnętrza,  współpracy z podwykonawcami i negocjacji z klientem.

3. w ramach specjalności techniki malarskie i projektowanie witrażu absolwenci zyskują umiejętności posługiwania się kla­sycznymi technologiami i technika­mi malarskimi obejmującymi m.in. malarstwo olejne, akwarelę, tempe­rę, gwasz, mozaikę oraz malarstwo architektoniczne, projektowania i re­alizacji witraży z zastosowaniem klasycznych technik i technologii obejmujących m.in. przygotowa­nie projektu realizacyjnego, łączenie szkła ołowiem i miedzią, patynowa­nie i malowanie szkła.

4. absolwenci specjalności obraz cyfrowy i fotograficzny zdobywają umiejętności  kształtowania obra­zu cyfrowego jako autonomicznej wypowiedzi artystycznej (gra­fika komputerowa) oraz elementu szeroko rozumianego komunikatu wizualnego o charakterze użytko­wym obejmującym m.in. obraz statyczny i animację komputero­wą, artystycznej wypowie­dzi z zastosowaniem klasycznego warsztatu fotograficznego, foto­grafii cyfrowej i cyfrowej obróbki obrazu.

5. studia w zakresie arteterapia kształtują umiejętności, oddziaływania sztuką na psychikę i organizm człowieka, zastosowania sztuki jako instrumentu stymulującego rozwój osobowy i narzędzia szeroko rozumianej integracji, zastosowania sztuki w usprawnieniu wybranych dysfunkcji psychofizycznych.

6. absolwent specjalności grafika, fotografia i cyfrowe procesy graficzne może podjąć pracę w firmach związanych z komputerowym przygotowaniem materiałów do druku oraz w firmach wykorzystujących klasyczny i cyfrowy obraz fotograficzny (firmy reklamowe, mass media, studia fotograficzne, drukarnie, firmy poligraficzne).

7. absolwenci specjalności sztuki użytkowe mogą podjąć pracę w firmach, w których wymagana jest wiedza i umiejętności w zakresie technik malarskich, rzeźbiarskich  i graficzncych - pracownie witrażu, pracownie renowacji i konserwacji, firmy reklamowe, firmy zajmujące się plastycznym wystrojem wnętrz i aranżacją przestrzeni publicznej.

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe.

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: (załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i realizacja wymagań określonych programem zajęć. Zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Przedmioty zakończone egzaminem wymagają wcześniejszego jego zaliczenia. Egzamin przeprowadza ( oraz ustala jego formę) nauczyciel prowadzący wykład z danego przedmiotu. Stosuje się następującą skalę ocen na zaliczeniach i egzaminach: bardzo dobry (5,0), plus dobry (4,5), dobry (4,0), plus dostateczny (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny ( 2,0).

Wymogi związane z zakończeniem studiów: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów, uzyskanie pozytywnej oceny artystycznej i teoretycznej pracy dyplomowej dokonanej przez promotorów i recenzentów tych prac (dyplom jest dwuczęściowy), uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Forma studiów: stacjonarna.

Kierownik programu studiów: dr Henryk Fojcik