Automatyka i robotyka

Informacje o programie i planie studiów

Kierunek: Automatyka i robotyka

Specjalności: Automatyka przemysłowa lub sterowniki logiczne

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz tytuł zawodowy inżyniera zgodnie z ukończonym kierunkiem i specjalnością.

Poziom kwalifikacji: kwalifikacje pierwszego stopnia

Szczegółowe kryteria przyjęć: Oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy zdali nową, starą maturę lub maturę międzynarodową. Od absolwentów szkół średnich oczekuje się dobrej znajomości podstaw matematyki i fizyki. Wyniki egzaminu maturalnego są przeliczane wg wzoru odpowiedniego dla danej matury i na podstawie wyniku końcowego tworzona jest lista rankingowa.

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów oraz efekty uczenia zgodnie z Regulaminem potwierdzania efektów uczenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (Uchwała nr 258/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej \w Raciborzu)

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (D. U.  Nr 253, poz. 1520), Uchwała nr 73/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku automatyka i robotyka

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Podstawowe efekty kształcenia: Uchwała nr 73/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku automatyka i robotyka

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci kierunku automatyka i robotyka, są wszechstronnie przygotowani do wykonywania prac inżynierskich w zakresie automatyzacji procesów technologicznych, a szczególnie w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń i układów automatyki przemysłowej oraz ich aplikacji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych i programowania komputerowo zintegrowanych systemów wytwarzania w tym programowalnych sterowników logicznych. Szczególną wiedzę absolwenci uzyskują w zakresie projektowania układów automatyki przemysłowej opartej na elementach i układach mechatronicznych: pneumatycznych, hydraulicznych i cyfrowych. Posiadają wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn technologicznych i ich diagnostyki. Uzyskują oni również wiedzę w zakresie informatyki, inżynierskich systemów obliczeniowych CAx,  eksploatacji systemów produkcyjnych, projektowania  zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych (wytwarzania i przetwórstwa), baz danych i systemów sztucznej inteligencji w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn. Posiadają również praktyczne umiejętności z zakresu: budowy, projektowania i eksploatacji maszyn. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są wszechstronnie przygotowani do prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych urządzeń automatyki przemysłowej oraz technologicznego przygotowania produkcji w zakresie programowania maszyn i systemów wytwórczych. Znajdują zatrudnienie w zakładach wielu gałęzi przemysłu (zarówno w przemyśle elektromaszynowym, jak i spożywczym), w których produkcja oparta jest na wysoko zautomatyzowanych i zintegrowanych komputerowo środkach produkcji.

Dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci kierunku automatyka i robotyka mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w uczelniach prowadzących ten sam lub pokrewne kierunki studiów, według zasad przyjęć obowiązujących w tych uczelniachlub na studiach podyplomowych

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: Struktura programu studiów wraz z liczbą punktów ECTS dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przedstawiono w załączniku.

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczęszczanie na zajęcia oraz spełnienia wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, w sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenia, formę egzaminu ustala egzaminator (nauczyciel prowadzący wykłady z danego przedmiotu, stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0).

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, praktyk, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk:

Studenci kierunku automatyka i robotyka odbywają praktyki przemysłowe. Praktyki stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu na równi z innymi zajęciami. Zasadniczym celem praktyk jest weryfikacja zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności w bezpośrednim działaniu, jej wzbogacenie oraz doskonalenie kompetencji zawodowych. Praktyki zawodowe studenci odbywają w formie ciągłej w wymiarze po 2 tygodnie w czwartym i szóstym semestrze studiów, podczas letniej przerwy w zajęciach dydaktycznych. Terminy praktyk ustalane są na początku roku akademickiego. W indywidualnych przypadkach możliwe są korekty terminów. Dla studentów studiów niestacjonarnych stworzono możliwość zaliczenia pracy zawodowej, jako praktyki przemysłowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, PWSZ w Raciborzu nawiązała współpracę z przedsiębiorstwami, które podpisały porozumienie w sprawie organizacji praktyk dla studentów. Wybór przedsiębiorstw został dokonany głównie pod kątem zgodności ich profili z kierunkiem studiów oraz stosowania nowoczesnych rozwiązań i technologii. Lista przedsiębiorstw nie ogranicza możliwości samodzielnego wyboru miejsca praktyki przez studenta. Jakkolwiek wymagane jest w tym przypadku potwierdzenie możliwości realizacji ramowego programu praktyk. Ze względu na duże zróżnicowanie potencjalnych miejsc odbywania praktyk, ramowy program praktyk zawiera ogólnie sformułowane cele oraz wymagania, zaś szczegółowy program przebiegu praktyki jest ustalany przez opiekuna z ramienia pracodawcy w sposób zgodny z ramowym programem praktyk.

W celu stworzenia warunków do poznania przyszłych działań i funkcjonowania na rynku pracy, studenci indywidualnie dokonują wyboru miejsca praktyki oraz uzgodnień formalnych z pracodawcą.

Weryfikacja efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk bazuje na dokumentacji praktyk, której integralną częścią jest formularz dla pracodawcy dotyczący opisu i oceny przygotowania merytorycznego oraz postawy studenta podczas praktyki oraz formularz sprawozdania studenta. Warunkiem zaliczenia praktyki jest pozytywna opinia opiekuna praktyki z ramienia pracodawcy, potwierdzenie odbycia praktyki w ustalonym terminie i zakresie oraz dostarczenie dokumentacji do opiekuna dydaktycznego. Dokumentację z przebiegu praktyki stanowi dziennik praktyk, który student składa dydaktycznemu opiekunowi praktyki. Zaliczenia praktyki z oceną dokonuje opiekun dydaktyczny uwzględniając ocenę studenta przez pracodawcę oraz przedstawioną dokumentację.

Forma studiów: stacjonarna/niestacjonarne

Kierownik programu studiów: dr inż. Tomasz Czyszpak 

 

 

INFORMACJE O PROGRAMIE I PLANIE STUDIÓW 
(nabór 2010 – 2014, 2011 – 2015)

 

Nazwa kierunku:        Automatyka i robotyka

Specjalności:             - automatyka przemysłowa

                                  - sterowniki logiczne

 

1.Przyznawane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz tytuł inżyniera zgodnie z ukończonym kierunkiem i specjalnością.

2.Szczegółowe kryteria przyjęć:

Warunki i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych reguluje Uchwała nr 252/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2012/2013. Szczegółowe kryteria reguluje załącznik nr 1 do w/w uchwały. Oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy zdali nową, starą maturę lub maturę międzynarodową. Od absolwentów szkół średnich oczekuje się dobrej znajomości podstaw matematyki i fizyki. Wyniki egzaminu maturalnego są przeliczane wg wzoru odpowiedniego dla danej matury i na podstawie wyniku końcowego tworzona jest lista rankingowa. Przykładowo, kandydatom z nową maturą przyporządkowuje się wynik końcowy W zaokrąglony do drugiego miejsca dziesiętnego po przecinku i obliczony według wzoru: W=0.5*Lm + 0.5*Ls. We wzorze Lm jest liczbą punktówL obliczoną dla matematyki lub fizyki, zaś Ls jest średnią arytmetyczną liczb L obliczonych dla wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze przez kandydata.

Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny z matematyki i fizyki, to liczba punktów Lm jest obliczana niezależnie dla matematyki oraz fizyki i brany jest pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata. Opis szczegółowy sposobu obliczania wyniku końcowego W określa wyżej wspomniana Uchwała nr 252/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 19 maja 2011 r.

3. Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji:

Standardy kształcenia zgodne Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166)

4 Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka, są wszechstronnie przygotowani do wykonywania prac inżynierskich w zakresie automatyzacji procesów technologicznych, a szczególnie w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń i układów automatyki przemysłowej oraz ich aplikacji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych i programowania komputerowo zintegrowanych systemów wytwarzania w tym programowalnych sterowników logicznych. Szczególną wiedzę absolwenci uzyskują w zakresie projektowania układów automatyki przemysłowej opartej na elementach i układach mechatronicznych: pneumatycznych, hydraulicznych i cyfrowych. Posiadają wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn technologicznych i ich diagnostyki. Uzyskują oni również wiedzę w zakresie informatyki, inżynierskich systemów obliczeniowych CAx,  eksploatacji systemów produkcyjnych, projektowania  zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych (wytwarzania i przetwórstwa), baz danych i systemów sztucznej inteligencji w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn. Posiadają również praktyczne umiejętności z zakresu: budowy, projektowania i eksploatacji maszyn. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są wszechstronnie przygotowani do prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych urządzeń automatyki przemysłowej oraz technologicznego przygotowania produkcji w zakresie programowania maszyn i systemów wytwórczych. Znajdują zatrudnienie w zakładach wielu gałęzi przemysłu (zarówno w przemyśle elektromaszynowym, jak i spożywczym), w których produkcja oparta jest na wysoko zautomatyzowanych i zintegrowanych komputerowo środkach produkcji.

5. Dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci kierunku automatyka i robotyka mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w uczelniach prowadzących ten sam lub pokrewne kierunki studiów, według zasad przyjęć obowiązujących w tych uczelniach.

6. Struktura programu studiów wraz z liczbą punktów ECTS:

Struktura programu studiów wraz z liczbą punktów ECTS dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przedstawiono w załączniku.

7. Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen:

System oceniania, ocen i egzaminów wynika z Regulaminu Studiów w PWSZ w Raciborzu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 178/2009 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 26 listopada 2009 r. a w szczególności z:

§16, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §28, §29,

8. Wymogi związane z ukończeniem studiów:

Wymogi związane z ukończeniem studiów są zgodne z Regulaminem Studiów w PWSZ w Raciborzu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 178/2009 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 26 listopada 2009 r. a w szczególności §(34 do 41)

9. Tryb studiów:

Studia trwają 7 semestrów i prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym

10. Kierownik programu studiów: dr hab. inż. Andrzej Sokołowski, prof. nadzw.