Architektura

 Część II

Informacje o programie i planie studiów

 

Kierunek: Architektura

Specjalności: brak

Przyznawane kwalifikacje (tytuły i dyplomy): tytuł zawodowy – inżynier architekt

Poziom kwalifikacji: kwalifikacje pierwszego stopnia

Szczegółowe kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości oraz sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych

Szczegółowe procedury dotyczące uznawania wcześniejszego kształcenia (formalnego, nieformalnego, incydentalnego): uznaje się tylko formalne kształcenie potwierdzone świadectwem dojrzałości lub kształcenie na innej uczelni potwierdzone wpisem do indeksu lub dyplomem ukończenia studiów

Wymagania i przepisy dotyczące kwalifikacji: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (D.U. Nr 253, poz. 1520), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów weterynarii i architektury (D.U. Nr 207, poz. 1233), Uchwała Senatu nr 75/2012 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku architektura i urbanistyka, Uchwała nr 293/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia programu studiów 2015-2019 dla kierunku architektura, Uchwała nr 44/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku architektura - profil praktyczny w latach 2016-2020

Profil kształcenia: ogólnoakademicki, praktyczny od naboru 2016-2020

Podstawowe efekty kształcenia: efekty określono zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów weterynarii i architektury (D.U. Nr 207, poz. 1233), Uchwała Senatu nr 75/2012 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku architektura i urbanistyka, Uchwała nr 293/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia programu studiów 2015-2019 dla kierunku architektura

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów inżynierskich posiadają podstawową wiedzę z zakresu architektury i urbanistyki, tj.: historii, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego, a ponadto wiedzę z zakresu: przepisów techniczno-budowlanych, organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.

Absolwenci studiów  inżynierskich posiadają umiejętności: praktycznego stosowania nabytej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych; tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne; stosowania technik komputerowych w projektowaniu oraz umiejętności: w zakresie  prawa budowlanego, ekonomiki i organizacji procesu inwestycyjnego, a także organizacji procesu projektowego.

Absolwenci winni znać język obcy na poziomie biegłości minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne dla uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. ECDL.

Dalsze możliwości kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe

Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS: (w załączeniu dla poszczególnych naborów)

Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach oraz spełnienie wymagań stawianych przez prowadzącego zajęcia, określonych w karcie przedmiotu. Zaliczenia przedmiotu dokonuje nauczyciel prowadzący przedmiot. W sesji egzaminacyjnej studenta ma prawo przystąpić do egzaminu z przedmiotu egzaminacyjnego, jeżeli wcześniej uzyskał jego zaliczenie, formę egzaminu ustala prowadzący przedmiot.

Stosuje się następującą skalę ocen z egzaminów i zaliczeń: bardzo dobry (5.0), dobry plus (4.5), dobry (4.0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3.0), niedostateczny (2.0),

Wymogi związane z ukończeniem studiów: uzyskaniezaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

Forma studiów: stacjonarna

Kierownik programu studiów: dr inż. arch. Joanna Sokołowska - Moskwiak