Opis efektów kształcenia dla kierunku edukacja artystyczna

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PROFIL PRAKTYCZNY

Forma studiów : stacjonarne i niestacjonarne

     1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek, który przede wszystkim rozwija i pogłębia predyspozycje artystyczne studentów , ich estetyczną wrażliwość i wyposaża w podstawową wiedzę o sztuce (ujętą z różnych perspektyw, głównie historycznej, filozoficznej i psychologicznej). W naukach o sztuce istotnym zagadnieniem jest edukacja artystyczna – m.in. zmieniające się jej nurty, koncepcje czy formy. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych daje także kompetencje pedagogiczne umożliwiające realizację edukacji plastycznej w szkołach podstawowych i placówkach pozaszkolnych , w których mają miejsce różnorakie działania z wykorzystaniem sztuki. To zatem kierunek osadzony w obszarze sztuki , a ściślej w dziedzinie sztuk plastycznych.

     2. Cele studiów

  • Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu sztuk plastycznych obejmującej:    samodzielną realizację prac plastycznych (także o charakterze użytkowym), ewolucję stylów i nurtów w sztuce , podstawową terminologię z zakresu estetyki, interpretację i opis dzieł sztuki.
  • Umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy pedagogicznej pozwalającej na efektywną edukację plastyczną w szkołach podstawowych i w placówkach , w których realizowana jest szeroko rozumiana kultura plastyczna.
  • Stwarzanie warunków do samodzielnych doświadczeń artystycznych i kształtowania się postaw twórczych.
  • Praktyczne przygotowanie do realizacji samodzielnych zadań artystycznych i nauczycielskich.
  • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorakimi narzędziami , technikami i technologiami przynależnymi do szeroko rozumianego warsztatu plastycznego.
  • Umożliwienie nabywania umiejętności samooceny, współpracy i komunikowania się z wykorzystaniem współczesnych technologii.
  • Wykształcenie wrażliwości na przejawy piękna w naturze jak i sztuce.
  • Wykształcenie postawy odpowiedzialności za europejskie dziedzictwo kulturowe.
  • Kształtowanie potrzeby aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojego środowiska.
  • Przygotowanie studentów do efektywnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

     3. Efekty kształcenia

Objaśnienia oznaczeń:

K - (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty

W- ( po podkreślniku) kategoria wiedzy

U – kategoria umiejętności

K – kategoria kompetencji społecznych

A1P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuki dla studentów pierwszego  

           stopnia

H1P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla

           studentów pierwszego stopnia

Nazwa kierunku studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

 

Symbol efektu kształcenia dla kierunku

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych absolwent:

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze sztuki
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę o realizacji plastycznych prac   artystycznych (klasycznych i opartych o technologie informatyczne ) , zna związane z nimi różnorakie elementy formy plastycznej, zasady kompozycyjne oraz ich semantyczne i wyrazowe właściwości.

A1_W10

K_W02 ma szeroką orientację związaną z różnorakimi technikami i technologiami stosowanymi w sztukach plastycznych umożliwiającymi także realizację prac o praktycznym zastosowaniu .

A1_W13

K_W03 zna podstawowe publikacje traktujące o warsztatowych problemach różnych dyscyplin artystycznych . A1_W11
K_W04 ma podstawową wiedzę o praktycznym, użytkowym wymiarze poszczególnych dyscyplin artystycznych. A1_W11
K_W05 zna i rozumie następujące pojęcia i zagadnienia estetyczne: sztuka, piękno, forma, twórczość, przeżycie estetyczne, artystyczny wyraz.

A1_W12

K_W06 zna najważniejsze linie i okresy rozwoju głównych dziedzin i nurtów sztuk plastycznych , w tym nurtu utylitarnego sztuki, i rozumie ich związki z czasowo zbieżnym kontekstem.

A1_W11

K_W07 zna główne style i konwencje w sztuce oraz ich przeobrażenia i możliwe uwarunkowania. A1_W12
K_W08 zna podstawową terminologię służącą opisowi i interpretacji dzieła sztuki plastycznej . A1_W12
K_W09 zna wybrane perspektywy opisu i interpretacji dzieła sztuki. A1_W12
K_W10 wykazuje się znajomością i zrozumieniem podstawowych powiązań pomiędzy uzyskaną na studiach wiedzą o sztuce a pracami plastycznymi wykonywanymi w pracowniach artystycznych.

A1-15

K_W11 posiada pewien zakres wiedzy dotyczący finansowych , marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty- plastyka.

A1_W14

K_W12 zna najbardziej reprezentatywne publikacje związane z problematyką teorii i historii sztuki. A1_W11
       
K_W13 zna podstawową problematykę z zakresu pedagogiki w tym dydaktyki ogólnej i prawa oświatowego. A1_W16
K_W14 zna problematykę dotyczącą edukacji plastycznej w szkołach podstawowych . A1_W16
K_W15 posiada niezbędną wiedzę do animacji kultury plastycznej w ośrodkach pozaszkolnych. A1_W16
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 umie projektować i realizować własne koncepcje artystyczne , także o użytkowym charakterze, i wyrażać je adekwatnymi środkami plastycznej wypowiedzi. A1_U14
K_U02 świadomie posługuje się narzędziami warsztatu plastycznego (rysunkowego, malarskiego, graficznego, rzeźbiarskiego, fotograficznego, medialnego) , a w pogłębiony sposób narzędziami przynależnymi do warsztatu związanego ze studiowaną specjalnością.

A1_U15

A1_U19

A1_U17

K_U03 umie świadomie posługiwać się właściwymi technikami i technologiami w realizacji prac   plastycznych , a w pogłębiony sposób – technikami i technologiami związanymi ze studiowaną specjalnością.

A1_U13

K_U04 posiada umiejętność posługiwania się właściwą techniką i technologią cyfrową w trakcie realizacji prac artystycznych.

A1_U16

A1_U17

K_U05 posiada umiejętności samodzielnego ćwiczenia i rozwijania szeroko rozumianego warsztatu plastycznego umożliwiającego własny rozwój artystyczny. A1_U20
K_U06 posiada umiejętność eksperymentowania w realizacji prac plastycznych.

A1_U20

A1_U17

K_U07 posiada umiejętność świadomej interpretacji różnorakich rzeczywistości mogących być źródłem kreacji plastycznej. A1_U21
K_U08 wykazuje się umiejętnością kreacji artystycznej opartej o rozpoznaną specyfikę własnej wyobraźni. A1_U21
K_U09 umie współdziałać w różnych zakresach w realizacji prac plastycznych z innymi osobami , także nie będącymi artystami-plastykami. A1_U18
K_U10 umie wypowiadać się swobodnie i komunikatywnie (ustnie i pisemnie) na określony temat z zakresu różnych dziedzin twórczości plastycznej.

A1_U22

A1_U23

K_U11 przygotowując wypowiedzi umie korzystać z różnych źródeł informacji, a także korzystać z podstawowych ujęć teoretycznych związanych z problematyką wypowiedzi. A1_U22
K_U12 ma umiejętności językowe w zakresie sztuki plastycznej zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. A1_U23
K_U13 potrafi w zrozumiały i interesujący sposób zaprezentować publicznie, także z wykorzystaniem współczesnych technologii, własne projekty i dokonania artystyczne. A1_U24
K_U14 umie zaprojektować i zrealizować zajęcia dydaktyczne w zakresie plastyki w szkole podstawowej i w innych ośrodkach, w których realizowana jest edukacja plastyczna. A1_U25
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_Ks01 rozumie potrzebę uczenia się i pogłębiania doświadczeń artystycznych przez całe życie. A1_K01
K_Ks02 jest zdolny do podjęcia samodzielnych , niezależnych projektów artystycznych opartych na umiejętnościach samodzielnego zbierania , analizowania i interpretowania różnorakich informacji , wewnętrznej motywacji i umiejętności organizacji pracy. A1_K02
K_Ks03 potrafi efektywnie wykorzystywać różnorakie stany psychiczne i mechanizmy psychologiczne własne oraz innych osób w podejmowanych działaniach o charakterze pedagogicznym i artystycznym. A1_KO3
K_Ks04 wykazuje umiejętność samooceny, A1_K04
K_Ks05 jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.  
K_Ks06 jest zdolny do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą.

A1_K04

A1_KO1

K_Ks07 Posiada umiejętność pracy zespołowej w realizacji projektów i działań o charakterze pedagogicznym i artystycznym , jest zdolny do negocjowania , integracji i organizowania zaplanowanych przedsięwzięć. A1_K05
K_Ks08 Wykazuje wrażliwość na sztukę i ma świadomość jej fundamentalnej , kulturotwórczej roli, jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju , Europy. A1_K03
K_Ks09 Uczestniczy w życiu kulturalnym i artystycznym swojego regionu korzystając z różnych jego form. A1_K02

 

 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu Nr 72/2012 z dn. 14.06.2012

symbol kierunkowych efektów kształcenia

/efekt kierunkowy/

Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych absolwent:

 

/opis efektu/

odniesienie do obszarowych efektów kształcenia

 

 

 

 

/efekt obszarowy/

 

WIEDZA

1.Wiedza o realizacji prac plastycznych

K_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z ich kierunkiem studiów, jak również (gdy zachodzi taka potrzeba) wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin. Aı_W10

2. Wiedza i rozumienie kontekstu sztuki plastycznej

K_W02

Zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin sztuki oraz ma orientację w piśmiennictwie związanym z tymi zagadnieniami.

Aı_W11
K_W03

Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi.

Aı_W12
K_W04

Ma szeroką orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w sztuce.

Aı_W13
K_W05 Posiada podstawowy zakres wiedzy dotyczący finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu artysty-plastyka. Aı_W14
K_W06

Jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów.

Aı_W15

3. Wiedza pedagogiczna

K_W07

Zna w podstawowym zakresie najważniejsze koncepcje pedagogiki i psychologii i ich stronę praktyczną.

Aı_W16

 

UMIEJĘTNOŚCI

1.Umiejętności w zakresie wypowiedzi artystycznej

K_U01 Wykazuje się umiejętnością wnikliwej, świadomej, różnorodnej percepcji. Aı_U14
K_U02 Posiada umiejętność świadomej interpretacji różnorakiej rzeczywistości mogącej być źródłem dzieła plastycznego.

Aı_U14

Aı_U21

K_U03 Posiada elementarne umiejętności w obszarze kreacji artystycznej z wykorzystaniem rozpoznanej, indywidualnej wyobraźni.

Aı_U14, Aı_U21

Aı_U17

 

2. Umiejętności w zakresie realizacji prac artystycznych

K_U04 Posiada umiejętność świadomego posługiwania się narzędziami klasycznego warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej.

Aı_U15

Aı_U19

Aı_U17

K_U05 Posiada umiejętność świadomego posługiwania się właściwą techniką i technologią cyfrową w trakcie realizacji prac artystycznych.

Aı_U16

Aı_U17

K_U06 Posiada umiejętności eksperymentowania w realizacji prac plastycznych.

Aı_U20

Aı_U17

3. Umiejętności pracy w zespole

K_U07 Jest przygotowany do współpracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym). Aı_U18

4. Umiejętności werbalne

K_U08 Umie wypowiadać się swobodnie i komunikatywnie (ustnie i pisemnie) na określony temat z zakresu różnych dziedzin twórczości plastycznej.

Aı_U22

Aı_U23

 

5. Umiejętności dotyczące publicznych wystąpień

K_U09 Zna elementarne formy zachowań związanych z różnorakimi publicznymi prezentacjami. Aı_U24

6. Umiejętności pedagogiczne

K_U10

Ma kwalifikacje do uczenia w zakresie edukacji artystycznej. Aı_U25

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Niezależność

K_Ks01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Aı_K01
K_Ks02 Umie podejmować samodzielnie, niezależne prace, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji. Aı_K02
K_Ks03 Umie podejmować samodzielnie, niezależne prace, wykazując się przy tym zdolnością rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i własną organizacją pracy. Aı_K02

 

2. Kreatywność w życiu społecznym

K_Ks04 W różnych sytuacjach jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni (intuicji i emocjonalności). Aı_K03
K_Ks05 W różnych sytuacjach jest zdolny do efektywnego wykorzystania zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy. Aı_K03
K_Ks06 W różnych sytuacjach jest zdolny do efektywnego wykorzystania zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności. Aı_K03

3. Krytycyzm

K_Ks07

Wykazuje umiejętność samooceny.

Aı_K04
K_Ks08 Jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób. Aı_K04
K_Ks09 Jest zdolny do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą.

Aı_K04

Aı_K01

4. Komunikacja społeczna

K_Ks10 Wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, co w szczególności dotyczy pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań. Aı_K05
K_Ks11 Wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, co w szczególności dotyczy negocjowania i organizowania. Aı_K05
K_Ks12 Wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, co w szczególności dotyczy integracji z innymi osobami w różnych przedsięwzięciach kulturalnych. Aı_K05
K_Ks13 Wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, co w szczególności dotyczy prezentowania zadań w przystępny sposób. Aı_K05
K_Ks14 Wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, co w szczególności dotyczy zastosowania technologii informacyjnych. Aı_K05