Informacje ogólne

Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu powstał w dniu 1.10.2004r. 
W październiku 2005r. włączono w skład Instytutu Kultury Fizycznej Zakład Wychowania Plastycznego z Grafiką Użytkową tym samym zmieniając nazwę Instytutu na Instytut Kultury Fizycznej i Sztuki.

W dniu 27 września 2006 r. Senat Uczelni przyjął Uchwałę Nr 131/2006 w sprawie zmiany w nazwie i strukturze organizacyjnej Instytutu Kultury Fizycznej i Sztuki PWSZ w Raciborzu zmieniono nazewnictwo Instytutu na Instytut Kultury Fizycznej.

Instytut Kultury Fizycznej kształci studentów na kierunku Wychowanie Fizyczne w zakresie następujących specjalności:

Studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne, prowadzone zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, przygotowują do zawodu:

 • Trenera Personalnego
 • Trenera, instruktora sportu,
 • Instruktora kinezygerontoterapii
 • Instruktora odnowy biologicznej.
 • Nauczyciela wychowania fizycznego,

Pozwalają one na podjęcie pracy w szkołach, klubach sportowych, klubach fitness, stowarzyszeniach i organizacjach kultury fizycznej oraz dają możliwość samozatrudnienia.

Absolwenci mają możliwość podjęcia dalszych studiów magisterskich (II stopnia) na dowolnie wybranej uczelni krajowej lub zagranicznej.

Podczas studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne student może kształcić się jednocześnie na dwóch wybranych specjalnościach i uzyskać dodatkowe atrakcyjne uprawnienia zawodowe.

 • specjalność trener personalny (pozwala uzyskać uprawnienia trenera personalnego. Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach świadczących usługi treningu personalnego - kluby fitness, ośrodki sportu i rekreacji, hotele, spa, ośrodki odnowy biologicznej oraz mają możliwość samozatrudnienia otwierając ośrodki treningu personalnego)
 • specjalność kinezygerontoterapia (pozwala uzyskać przygotowanie do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć ruchowych oraz profilaktycznych, a także leczniczych z osobami starszymi)
 • specjalność instruktorsko - trenerska (pozwala uzyskać stopień instruktora lub trenera w wybranych dyscyplinach sportowych),
 • specjalność odnowa biologiczna (pozwala uzyskać stopień instruktora odnowy biologicznej i umożliwia samozatrudnienie).
 • pedagogika resocjalizacyjna (na specjalności wychowanie fizyczne w szkole),
 • gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna (jw.)
WYCHOWANIE FIZYCZNE

       Uzyskane na tych studiach wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowanie umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała pozwala na posiadanie kwalifikacji umożliwiających kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość aby spełnić potrzeby wychowanków, uczniów, podopiecznych w zakresie somatyczno-motorycznego rozwoju oraz przygotowania i nauczenia ich dbałości o swoje zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała, a po zakończeniu edukacji – dbałości o ciało przez całe życie.

      Gruntowna znajomość metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantuje efektywną realizację zajęć lekcyjnych, pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży, a także stwarza ogromne możliwości na mobilnym rynku pracy. 

    Umiejętności nabyte w zakresie kultury fizycznej mają swoje odzwierciedlenie w każdej dziedzinie życia. Osobom kreatywnym, sprawnym fizycznie i mającym przygotowanie psychologiczno – społeczne łatwiej jest podejmować wyzwania, stwarzać przełożonym i sobie co raz to nowe propozycje i ambicje, tym samym stając się atrakcyjnym pracownikiem, pożądanym animatorem wszelkiego rodzaju zajęć.

      Po ukończeniu tego kierunku absolwenci są przygotowani do samodzielnego planowania i ewaluacji procesu wychowania fizycznego w szczególności rozwijania sprawności fizycznej. Promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym.

 

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA

TO TWOJA PRZYSZŁOŚĆ I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU:

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja, mają charakter interdyscyplinarny umożliwiający zaznajomienie się z problematyką funkcjonowania na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych. Podstawowym celem studiów jest uzyskanie wiedzy oraz kompetencji, które pozwolą na funkcjonowanie w problematyce aktywności przestrzennej (turystyka) i fizycznej człowieka (rekreacja ruchowa). Realizowane przedmioty obejmują nauki podstawowe (m.in. Psychologia, Zarządzanie), nauki kierunkowe (m.in. Podstawy Turystyki, Podstawy Rekreacji) oraz przedmioty związane z aktywnością fizyczną (m.in. Terenowe Formy Aktywności, Nowoczesne Formy Rekreacji Ruchowej).

ABSOLWENT

Absolwent naszej Uczelni to specjalista o szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętnościach, przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji dla różnych grup odbiorców. Przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w dziedzinie turystyki rekreacji.

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja znajdują zatrudnienie w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w organizacjach społecznych oraz administracji na stanowiskach związanych z turystyka i rekreacją.

Więcej o kierunku: KLIKNIJ I POBIERZ

 

ATRAKCYJNE SPECJALNOŚCI:

Animator aktywności rekreacyjnej

-        stymulowanie aktywności uczestników rekreacji,

-        umiejętny dobór form i metod zajęć rekreacyjnych,

-        kierowanie zespołem.

Zarządzanie i Obsługa Ruchu Turystycznego

-        zarządzanie krajowym i międzynarodowym ruchem turystycznym,

-        organizowanie i obsługa ruchu turystycznego,

-        umiejętności menedżerskie.

Specjalność Odnowa Psychosomatyczna i Trening Zdrowotny

-        planowanie, prowadzenie imprez rekreacyjnych związanych z aktywnością turystyczną i rekreacyjną o charakterze prozdrowotnym,

-        samodzielnego programowania treningu zdrowotnego i odnowy biologicznej,

-        poszerzona wiedza o metodach i środkach stosowanych w rekreacji ruchowej osób z różnymi dysfunkcjami.

 

Dlaczego warto studiować w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Raciborzu?

-        doskonała kadra dydaktyczna gwarantująca wysoki poziom kształcenia,

-        programy nauczania łączące wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi,

-        aktualizowane programy nauczania gwarantujące wiedze zgodną z najnowszymi trendami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami płynącymi z praktyki,

-        możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach systemu Erasmus i Erasmus+,

-        baza dydaktyczna dostosowana do prowadzonych zajęć,

-        przyjazna atmosfera (obozy, zajęcia terenowe).