REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO OBCHODÓW 800-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU RACIBÓRZ

Ratibor rynek

Zapraszamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie na projekt logo 800-lecia nadania praw miejskich Miastu Racibórz.

 

REGULAMIN KONKURSU

NA PROJEKT LOGO

OBCHODÓW 800-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU RACIBÓRZ

Preambuła

Racibórz jest najstarszym grodem w województwie śląskim. Dzięki dogodnemu położeniu geograficznemu na skrzyżowaniu dróg handlowych u wrót Bramy Morawskiej, dobrej glebie, łagodnym klimacie, miasto Racibórz miało wszelkie warunki pomyślnego rozwoju. Te czynniki wyznaczyły Raciborzowi poważną rolę gospodarczą i komunikacyjną oraz zadecydowały
 o jego rozwoju od małej osady słowiańskiej i warownego grodu kasztelańskiego do stolicy księstwa piastowskiego.

       Racibórz to historyczna stolica Górnego Śląska, dawna siedziba władcy, który sięgnął po tron krakowski. Miasto wspaniałego gotyku, pełne unikalnych zabytków i przyrody. Do jego największych skarbów należy również historia, odkrywana, zapisywana i włączana do polskiej świadomości przez historyków i wytrawnych jej badaczy.

       Pierwsza utrwalona na materiale piśmiennym wzmianka o Raciborzu, pochodzi z 1108 r. Pojawiła się na kartach kroniki Galla Anonima. „Wynika z niej, że mieszkańcy należącego wówczas do Moraw Raciborza, nieświadomi niczego, wpuścili do grodu wojów księcia polskiego Bolesława Krzywoustego, biorąc ich za powracających z wyprawy wojennej rycerzy morawskich”[1].

        Zapisane opowieści najstarszego kronikarza polskiego, stały się powodem, że rok 2008 był dla naszego miasta rokiem szczególnym. Świętowaliśmy wówczas obchody 900 – lecia grodu Racibórz, które nie tylko stały się okazją do odnowienia kart historii miasta, ale także były sposobnością do promocji Raciborza, zintegrowania miejscowej społeczności
z raciborzanami mieszkającymi poza granicami Raciborza jak i kraju oraz z innymi gośćmi przybyłymi do miasta na tę okoliczność.

       Dzisiaj jesteśmy w przededniu kolejnej wielkiej rocznicy. Jest nią 800 – lecie nadania Raciborzowi praw miejskich, o którym to wydarzeniu przypomina olbrzymie sgraffito z datą 1217, autorstwa artysty plastyka Mariana Zawisły, na budynku Urzędu Miasta.

       Przyszły zatem rok będzie tym, podczas którego powrócimy do czasów kiedy książę opolski Kazimierz dokonał lokacji miasta Racibórz.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie

na wykonanie projektu logo obchodów 800 - lecia nadania praw miejskich miastu Racibórz, zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Raciborzu, ul. Słowackiego 55 we współpracy z Miastem Racibórz, zwani dalej „Organizatorem”.

Przedmiot Konkursu

§ 2

1. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu logo, obchodów 800 -lecia  nadania miastu Racibórz praw miejskich,  który powinien:

1) nawiązywać do jubileuszu 800 - lecia nadania praw miejskich miastu Racibórz;

2) być oryginalny, nowoczesny i innowacyjny;

3) cechować się wysokim poziomem artystycznym oraz spełniać jednocześnie rolę marketingową i informacyjną;

 4) być na tyle uniwersalny, aby można go było wykorzystywać w różnego typu materiałach informacyjno-promocyjnych oraz rozpowszechniać za pomocą dostępnych kanałów czy narzędzi komunikacji.

Zasady Konkursu

§ 3

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

3. Konkurs skierowany jest do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

6. Aby wziąć udział w Konkursie, należy dostarczyć następujące materiały:

1) Pracę konkursową, zgodną z wymaganiami określonymi w § 4; 

2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w niniejszym Konkursie. Na podstawie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikowanie i prezentowanie jego danych osobowych w mediach,
na konferencjach i materiałach promocyjnych Organizatora.

7. Organizator Konkursu oświadcza, iż nadesłane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań związanych z organizacją Konkursu.

8. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedną pracę.

9. Materiały, o których mowa w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu należy przesłać pocztą zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 4 ust. 1-4 niniejszego

Regulaminu z widocznym dopiskiem:

 „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu – Konkurs na projekt logo obchodów 800 lecia Raciborza”

na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.

Ul. Słowackiego 55, 47 400 Racibórz

lub dostarczyć osobiście na:

Dziennik Podawczy - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.

Ul. Słowackiego 55, 47 400 Racibórz (parter).

10. W kopercie z napisem Regulaminu z widocznym dopiskiem: „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu – Konkurs na projekt logo obchodów 800 –lecia nadania praw miejskich miastu  Racibórz – nie otwierać!”

należy umieścić dwie zamknięte koperty:

1) kopertę oznaczoną napisem „Praca konkursowa – nie otwierać” zawierającą pracę konkursową, o której mowa w § 3 ust. 6 pkt. 1), opatrzoną kodem, o którym mowa w § 4
ust. 4 na każdym odwrocie wydruku pracy konkursowej oraz na nośniku CD/DVD;

2) kopertę oznaczoną napisem „Dokumenty konkursowe – nie otwierać”, zawierającą materiały, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt. 2), 3). Karta zgłoszenia ma zawierać kod,
o którym mowa w § 4 ust. 4.

11. Nadesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.

12. Zgłoszenie do Konkursu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowi podstawy roszczeń względem Organizatora o zawarcie umowy ani innych roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.

Prace konkursowe

§ 4

1. Projekt logo należy zgłosić do Konkursu w formie pracy konkursowej, na którą złożą się:

1) Opis genezy logo (idea, znaczenie, przesłanie, symbolika etc. max 900 znaków);

2) Logo podstawowe w wersji kolorowej (jeśli istnieje);

3) Logo podstawowe w wersji monochromatycznej oraz achromatycznej;

4) Wizualizacje, minimum cztery, różnych przykładów wykorzystania projektu logo
(w różnych wariantach użycia, np: poziomo, pionowo, wersja podstawowa, wersja uproszczona, na materiałach promocyjnych lub systemie wystawienniczym (np. roll-upie,
T-shircie, pendrivie).

2. Praca konkursowa powinna być zaprezentowana w formie wydruku (materiały, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) należy zaprezentować w formacie A4, a materiały wymienione w
§ 4 ust. 1 pkt. 2), 3), 4) w formacie A3 na utwardzonej planszy) oraz w wersji elektronicznej
o rozdzielczości min. 300 dpi: pliki w formatach PDF lub JPG lub TIF oraz pliki otwarte
w formatach PSD lub AI lub CDR lub EPS zapisane na nośniku CD/DVD.

3. Praca konkursowa musi być pozbawiona graficznych i tekstowych elementów identyfikujących uczestnika Konkursu, z wyłączeniem zapisów, o których mowa w § 4 ust. 4.

4. Praca konkursowa i karta zgłoszenia muszą być opatrzone sześcioznakowym

kodem cyfrowym, wymyślonym przez uczestnika Konkursu.

W przypadku pracy konkursowej kod ma być umieszczony na odwrocie każdego wydruku oraz na nośniku CD/DVD, na którym nagrano pracę konkursową.

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu.

6. Złożone projekty prac konkursowych nie podlegają zwrotowi.

7. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi oraz mieć cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach.

9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu.

10. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych prac.

11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz na jej publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji (m. in. w materiałach drukowanych, Internecie, broszurach, plakatach oraz innych kanałach służących promocji Konkursu
i Organizatora).

Terminy

§ 5

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie  do 15 lipca 2016 roku , prace o których mowa w  § 3 ust. 6 Regulaminu należy dostarczyć na adres wskazany w § 3 ust. 9 Regulaminu od dnia 8 czerwca 2016 r. do dnia 8 lipca 2016 r. do godz. 15.30, liczy się data wpływu materiałów do siedziby Organizatora.

2. Komisja Konkursowa powołana przez Rektora PWSZ w Raciborzu oceni zgłoszone prace do dnia 15 lipca 2016 r. Decyzja Komisji Konkursowej będzie ostateczna i nieodwołalna.

3. Wyniki Konkursu zostaną uroczyście ogłoszone podczas konferencji prasowej,

która zostanie zorganizowania nie później niż do dnia 25 lipca 2016 r. Dokładny termin konferencji prasowej zostanie ogłoszony przez Organizatora na stronie internetowej: www.pwszrac.pl. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.pwszrac.pl.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania Konkursu, w tym wydłużenia nadsyłania prac. O każdej zmianie terminów Organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej www.pwszrac.pl.

Ocena zgłoszonych prac konkursowych

§ 6

1. Prace konkursowe złożone po terminie oraz złożone przez osoby i podmioty

nieuprawnione podlegają wykluczeniu.

2. Komisja Konkursowa może przyznać każdej z ocenianych prac konkursowych maksymalnie 50 punktów.

4. Komisja Konkursowa dokona selekcji prac konkursowych według następujących kryteriów:

a) kryterium spójności z założeniami merytorycznymi konkursu –maksymalnie 20 punktów;

b) kryterium oryginalności, nowoczesności i innowacyjności – rozumiany jako walor wyjątkowości koncepcji graficznej, która przykuwa uwagę, wzbudza zainteresowanie
i ciekawość, praca ma spełniać najwyższe standardy z zakresu projektowania graficznego,
w tym odnoszące się do typografii, pola ochronnego i kompozycji projektu – maksymalnie 10 punktów;

c) walory artystyczne: projekt logo ma cechować się m.in. wysoką estetyką, kreatywnością przy jednoczesnym zachowaniu roli promocyjnej i informacyjnej – maksymalnie 10 punktów;

d) kryterium funkcjonalności – musi być łatwo skalowalny pod kątem wykorzystania go
w różnych typach mediów, na różnych nośnikach informacyjno-promocyjnych – maksymalnie 10 punktów.

5. Maksymalna liczba punktów przyznanych przez jednego członka Komisji wynosi 50 punktów.

6. Ostateczna suma punktów, jakie praca otrzyma w Konkursie to suma punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

7. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej Laureatem, zostanie autor pracy, która zdobędzie łącznie największą sumę punktów.

8. W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez dwa zgłoszone projekty logo rozstrzyga decyzja Komisji Konkursowej podejmowana większością głosów.

9. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo niewyłonienia Laureata, a w związku z tym do zakończenia Konkursu bez przyznania nagrody.

10. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

11. Komisja Konkursowa jest zobowiązana do przygotowania protokołu obrad Komisji.

12. Za organizację prac Komisji Konkursowej odpowiada Sekretarz Konkursu, który weźmie udział w obradach Komisji bez prawa głosu.

Nagroda

§ 7

1. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł ( dwa tysiące złotych brutto) dla Laureata Konkursu.

2. Laureat zobowiązany jest do wzięcia udziału w konferencji prasowej, o której mowa w § 5 ust. 3. Laureat zostanie poinformowany o dokładnym terminie konferencji na minimum 2 dni przed jej realizacją. Laureat zobowiązany jest do zachowania tajemnicy do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Organizator deklaruje, że z Laureatem zostanie podpisana umowa o nieodpłatne przeniesienie na Miasto Racibórz autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy konkursowej na wszelkich dostępnych polach eksploatacji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego

projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu albo przerwania lub odwołania Konkursu. Decyzja Organizatora w tej sprawie będzie ostateczna.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej www.pwszrac.pl.

4. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora Konkursu, od której nie przysługuje odwołanie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatem.

6. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

7. Pytania dotyczące Regulaminu Konkursu należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


[1] Racibórz wczoraj i dziś… Wydawnictwo R.A.F./Scriba Racibórz 1998 str. 13;

  Racibórz – Opawa Podręcznik do edukacji regionalnej Racibórz 2010 Wydawca Gimnazjum nr 3 w Raciborzu str. 29.