Warsztaty edukacji międzykulturowej „Między Innymi”

Fotolia 50245828 S 825x350

file

  Dzi­siej­szy świat wypeł­nia róż­no­rod­ność, mobil­ność i zmiana. Podróże, stu­dia za gra­nicą, kon­takt z imi­gran­tami, praca w mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cjach, rosnące moż­li­wo­ści uczest­ni­cze­nia w prak­ty­kach, sta­żach czy pro­jek­tach mię­dzy­kul­tu­ro­wych – wszystko to spra­wia, że kom­pe­ten­cje mię­dzy­kul­tu­rowe, rozu­miane jako połą­cze­nie wie­dzy na temat róż­nic kul­tu­ro­wych i ich wpływu na zacho­wa­nie, umie­jęt­no­ści nawią­zy­wa­nia i budo­wa­nia pozy­tyw­nych rela­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wych, jak rów­nież postawa tole­ran­cji dla nie­jed­no­znacz­no­ści i cie­ka­wość poznaw­cza stają się coraz bar­dziej pożą­dane. Jed­no­cze­śnie wizja Europy i Euro­pej­czyka przy­szło­ści nakre­ślona w doku­men­cie „EUROPA 2020 Stra­te­gia na rzecz inte­li­gent­nego i zrów­no­wa­żo­nego roz­woju sprzy­ja­ją­cego włą­cze­niu spo­łecz­nemu” poka­zuje, że aby spro­stać wymo­gom szybko zmie­nia­ją­cego się świata, od mło­dych ludzi wyma­gane będą ela­stycz­ność, mobil­ność, cią­głe pod­no­sze­nie wła­snych kwa­li­fi­ka­cji i roz­wój kom­pe­ten­cji. Aby to osią­gnąć Naro­dowa Agen­cja Pro­gramu Era­smus+ Mło­dzież, Polsko-Niemiecka Współ­praca Mło­dzieży oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji opracowały dla studentów pedagogiki cykl warsz­ta­tów edu­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej „Mię­dzy Innymi”. Wpi­sują się one zarówno w zało­że­nia stra­te­gii „Europa 2020”, jak i pro­jektu prze­wod­niego „Mobilna mło­dzież”, pozwa­la­jąc mło­dym ludziom na zdo­by­cie i roz­wi­ja­nie tych kom­pe­ten­cji, które w przy­szło­ści będą klu­czowe dla odnie­sie­nia suk­cesu na rynku pracy. Jed­no­cze­śnie łączą one w sobie ele­menty mery­to­ryczne (dostar­cza­nie okre­ślo­nej wie­dzy potrzeb­nej do życia/pracy w środo­wi­sku mię­dzy­kul­tu­ro­wym) z ele­men­tami roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści i pracy na postawach.

Studenci II roku kierunku pedagogika (specjalność edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową j. angielski/terapia pedagogiczna) będą mieli okazję wziąć udział w zaprezentowanych warsztatach w dniach 6 – 7 czerwca (rozpoczęcie 6 czerwca o godz. 9.00 w sali 219 A).

Dwudniowe spotkanie z trenerami projektu „Między Innymi” pozwoli na zrealizowanie dwóch modułów warsztatowych:

  1. Wstęp do edukacji międzykulturowej.
  2. Międzykulturowość od przedszkola – jak wspierać rozwój kompetencji międzykulturowych u dzieci i młodzieży?  

Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy:

Elżbieta Kielak - psy­cho­log mię­dzy­kul­tu­rowy, tre­nerka kom­pe­ten­cji kulturowych, autorka pro­gramu i pro­wa­dząca warsz­taty przy­go­to­wu­jące do pracy men­to­rów stu­den­tów międzynarodowych, współ­au­torka podręcznika „Doradz­two zawo­dowe a wyzwa­nia mię­dzy­kul­tu­rowe”.

Anna Szlęk - psy­cho­log międzykulturowy, pro­wa­dzi szko­le­nia kra­jowe i mię­dzy­na­ro­dowe z zakresu zarzą­dza­nia projektem, pracy w gru­pie i budo­wa­nia zespołu, aktywizacji spo­łecz­no­ści lokalnych, edukacji międzykulturowej, włączania osób z mniej­szymi szansami, coachingu jako metody wspie­ra­nia mło­dzieży, pro­wa­dzi szko­le­nia dla nauczy­cieli reali­zu­ją­cych edu­ka­cyjne pro­gramy wymiany polsko-niemieckiej, kon­sul­tantka pro­gramu „Mło­dzież w Działaniu”.