ZARZĄDZENIE NR 38 /2016 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

 

ZARZĄDZENIE NR  38 /2016

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 28 kwietnia  2016 r.

w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( tj.Dz.U. z 2012 r. poz. 572  z pózn. zmianami)  § 37 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz §5 ust. 4 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 265/2015 w dniu 23 kwietnia 2015 roku, zarządzam co następuje:

§1

Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 20 kwietnia  2016 roku, ogłaszam 27 maja 2016 roku dniem wolnym od zajęć dydaktycznych .

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.