ZARZĄDZENIE NR 36 / 2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR  36 / 2016

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 28 kwietnia  2016 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu NR 32/2016 Rektora  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), w związku z zapisami § 37 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Raciborzu, zarządzam , co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 32/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Raciborzu w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych dokonuje się omyłki pisarskiej  w §2 tego Zarządzenia polegającej na tym, że w miejsce słów „ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 19 kwietnia 2016 roku do godziny 12.00” wpisuje się słowa: „ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 19 maja 2016 roku do godziny 12.00”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.