ZARZĄDZENIE NR 32 /2016 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Wejście główne 

 

 

ZARZĄDZENIE NR  32 /2016

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 20 kwietnia  2016 r.

w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( tj.Dz.U. z 2012 r. poz. 572  z pózn. zmianami)  § 37 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz §5 ust. 4 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 265/2015 w dniu 23 kwietnia 2015 roku, zarządzam co następuje:

§1

Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 20 kwietnia  2016 roku, ogłaszam dni wolne od zajęć dydaktycznych w następujących terminach:

  • 2 maja 2016 roku
  • 17 maja 2016 roku
  • 18 maja 2016 roku.

§2

Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 20 kwietnia  2016 roku, ogłaszam godziny rektorskie wolne  od zajęć dydaktycznych w dniu 19 kwietnia 2016 roku do godziny 12.00. 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.