ZARZĄDZENIE NR 18 /2016 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od zajęć dydaktycznych

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( tj.Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z pózn. zmianami) § 37 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz §5 ust. 4 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 265/2015 w dniu 23 kwietnia 2015 roku, zarządzam co następuje: 


§1 
Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 15 marca 2016 roku, ogłaszam 24 marca 2016 roku dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor dr hab.inż.arch Ewa Stachura prof.nadzw.