PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU AKADEMICKIM OŚRODKIEM KSZTAŁCENIA INTERNATIONAL FIRST AID CERTIFICATION CENTRE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

W RACIBORZU

AKADEMICKIM OŚRODKIEM KSZTAŁCENIA

INTERNATIONAL FIRST AID CERTIFICATION CENTRE

fa

   Pragnę poinformować społeczność akademicką, że zgodnie z obowiązującymi standardami edukacyjnymi IFACC Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu po raz kolejny przyznano Akredytację nadającą tytuł "Akademickiego Ośrodka Kształcenia Interntional First Aid Certification Centre".

Certyfikat PWSZ

Certyfikat karta PWSZ

   International First Aid Certification Centre z siedzibą w Newark (USA), jest instytucją specjalizującą się w zakresie dydaktyki pierwszej pomocy i wdrażania nowoczesnych programów nauczania z dziedziny pierwszej pomocy.

   Na obszarze RP od 2009 roku IFACC jest reprezentowane przez Przedstawicielstwo
w Polsce (Wrocław), którego głównym celem jest kształcenie ratowników pierwszej pomocy, nauczycieli, instruktorów, trenerów instruktorów oraz dyrektorów kursów.

   Wszystkie programy kursów i szkoleń pozostają w zgodności z ogólnoświatowymi wytycznymi International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), wytycznymi International Trauma Life Support (ITLS) oraz European Resuscitation Council (ERC) oraz innymi systemami edukacji specjalistycznej.

   Ponadto, szkolenia i kursy na terytorium RP są realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego RP i prawem EU, co jest niewątpliwie ważne dla osób, które chcą prowadzić działalność edukacyjną w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

   O międzynarodową akredytację mogą ubiegać się podmioty edukacyjne, które realizują programy kształcenia IFACC, posiadają zaplecze szkoleniowe w postaci sprzętu treningowego do nauczania pierwszej pomocy oraz zatrudniają lub współpracują
z profesjonalistami (instruktorami, trenerami i dyrektorami kursów pierwszej pomocy) licencjonowanymi przez International First Aid Certification Centre.

   Wszystkie wymagania formalne aplikacji o akredytację zostały spełnione, dlatego też Studenci uczestniczący w zajęciach dydaktycznych z zakresu pomocy przedlekarskiej prowadzonych przez mgr Zofię Jędorowicz, która jest jednocześnie trenerem instruktorów pierwszej pomocy IFACC (First Aid Master Trainer Instructor) prócz zaliczenia w postaci wpisu do indeksów otrzymują certyfikat w formie karty plastikowej oraz ozdobnego dyplomu. Są to dokumenty potwierdzające kwalifikacje ratownicze posiadające licencję na okres dwóch lat. Po upływie tego terminu, chcąc utrzymać w/w kwalifikacje należy wziąć udział w szkoleniu odświeżającym.

Certyfikat 1

Certyfikat karta 1

   Celem zajęć z pomocy przedlekarskiej jest podstawowe przygotowanie teoretyczne
i praktyczne Studentów do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Z kolei, wartością podjętej edukacji jest nabycie podstawowych umiejętności w zakresie pierwszej i dodatkowej pomocy oraz zwiększenie bezpieczeństwa
w rodzinie, domu, pracy, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych, a także nabycie podstawowych umiejętności ratowniczych, zgodnie z najnowszymi standardami medycyny ratunkowej.

   Obecnie prowadzone są działania nad poszerzeniem oferty edukacyjnej PWSZ
w Raciborzu z zakresu tej dziedziny. Podjęto konkretne zadania związane z uruchomieniem kursu Ratownika Pierwszej Pomocy, obejmującego pierwszą i dodatkową pomoc,
pomoc dzieciom i używanie AED, oraz kursu Instruktora Pierwszej Pomocy, dającego możliwość prowadzenia kursów i szkoleń ratowniczych.

mgr Zofia Jędorowicz