Studenci z przyznanym stypendium socjalnym

Studenci z przyznanym stypendium socjalnym

Studenci wyjeżdżający na studia w ramach Programu Erasmus + znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z Programu PO WER jeżeli:

  • w poprzednim roku akademickim mieli przyznane stypendium socjalne
  • oraz w roku realizacji mobilności planują ponownie wystąpić o przyznanie stypendium socjalnego i kwalifikują się do jego otrzymania
  • wypełnią wniosek o przyznanie "Dodatku socjalnego" PO WER* dla stypendystów Programu ERASMUS+ (załącznik - link) i złożą go wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do wyjazdu na studia w Biurze Programu (dokumenty - link).

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą otrzymywać dodatkowo "dodatek socjalny" (stanowiące równowartość 200 Euro) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Otrzymywanie "dodatku socjalnego" jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu finansowania ustalonego w umowie na wyjazd stypendialny pomiędzy uczelnią i studentem.

Fundusze w ramach Programu PO WER są wypłacane w złotówkach na wskazane przez studenta konto.

 źródło: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/WO_POWER_2015_SW.pdf