Informacje ogólne PO WER

 

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

PO WER

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Program PO WER umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego przy zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus +

CELE PROJEKTU

  • podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni;
  • wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy;
  • pogłębienie i rozszerzenie współpracy polskich uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania uczelni;
  • lepszą organizację mobilności ponadnarodowych w szkołach wyższych, a w dalszej perspektywie poprawa zatrudnienia absolwentów polskich uczelni.

Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych. Dzięki odbyciu części kształcenia za granicą studenci poprawią wiedzę i umiejętności, zdobędą praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w procesie edukacji formalnej na macierzystej uczelni, podniosą kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość).

O dodatkowe środki w ramach programu mogą ubiegać się:

  • Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - na wyjazdy na studia oraz praktyki
  • Studenci z przyznanym stypendium socjalnym- na wyjazdy na studia
  • Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+

Więcej informacji na temat Programu PO WER dostępnych jest na stronie www.erasmusplus.org.pl/power