DAAD

 

DAAD

 

Zaproszenie do składania wniosków do programu z DAAD służącego wspieraniu wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych w latach 2018 - 2019

Termin składania wniosków: do 30. 06. 2017 – początek realizacji 02. 01. 2018


I. Informacje ogólne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy w ramach niniejszego programu.

W 1999 r. podpisano wspólny program służący wspieraniu współpracy naukowej. Jego celem jest aktywizacja wymiany naukowców realizujących wspólne projekty badawcze.

Program służy wspieraniu mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie). We wniosku należy również przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej agencji wspierającej badania naukowe.

Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki.

Program skierowany jest do nauczycieli akademickich oraz naukowców ze szkół wyższych i innych jednostek naukowych. Wnioskodawca odpowiada za realizację projektu. Po stronie polskiej wnioskodawcą musi być szkoła wyższa lub inna jednostka naukowa.

DAAD otrzymuje środki finansowe na realizację programu z budżetu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF) i przekazuje je wnioskodawcom niemieckim. Natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) finansuje program w ramach dotacji podmiotowej na działalność statutową jednostki. Dlatego też polski koordynator projektu powinien uzgodnić możliwość jego sfinansowania ze swoim przełożonym będącym dysponentem środków finansowych.

Uwaga: konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie konkretnego przedsięwzięcia naukowego, którym zajmują się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób komplementarny. We wniosku należy przedstawić cel naukowy projektu (zakres, nowe elementy, cele cząstkowe) w aspekcie współpracy polsko-niemieckiej. Polski wniosek może być przyjęty po warunkiem złożenia równoległego wniosku w Niemczech. We wniosku należy wyraźnie przedstawić konkretne zadania wykonywane przez partnera polskiego i niemieckiego.

W ramach tego programu wspierane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców, doktorantów, magistrantów (jeżeli praca magisterska jest częścią projektu) w kraju partnera. Całkowity okres wspierania projektu wynosi 2 lata. Maksymalny jednorazowy okres pobytu u partnera może wynosić 1 miesiąc w przypadku naukowców i 2 miesiące w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów.

Strona polska (jednostka naukowa) pokrywa koszty podróży członków polskiego zespołu naukowego do Niemiec i koszty pobytu niemieckich partnerów w Polsce, a strona niemiecka (DAAD) koszty podróży członków zespołu niemieckiego do Polski i koszty pobytu polskich partnerów w Niemczech. Strona przyjmująca pokrywa również koszty podróży gości po swoim kraju, jeżeli są one związane z realizacją projektu.

Podstawowe koszty projektu (osobowe, rzeczowe, wyposażenie miejsca pracy, prowadzenie obliczeń itp.) muszą być pokryte z innych źródeł.

Wspieranie projektu w drugim roku jest uzależnione od osiągniętych wyników w pierwszym roku jego realizacji.

Kwota na finansowanie projektu badawczego po stronie polskiej jest ustalana przez jednostkę naukową składającą wniosek, ze środków na dotację statutową lub innych.

Finansowaniu w ramach tego programu nie podlegają wnioski na:

 • istniejące już projekty na ten sam temat, finansowane przez innych sponsorów, jeżeli obejmują one wspieranie wymiany osobowej;
 • typowe przedsięwzięcia edukacyjne;
 • udział w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • współpracę dwustronną, która jest częścią innego multilateralnego przedsięwzięcia, finansowanego z innego źródła;
 • kursy językowe;
 • indywidualne stypendia;
 • dodatkowe koszty projektu jak: czas obliczeń, materiały, dokumentacja, koszty drukowania itd.;
 • koszty wyposażenia miejsca pracy.

Wnioski są kwalifikowane do programu wg następujących kryteriów:

 • jakość projektu (szczególnie jasność celów i metodyka);
 • wartość naukowa projektu (aktualność tematyki i stopień innowacyjności projektu);
 • możliwość realizacji projektu badawczego (w tym szczególnie podstawowe zabezpieczenie finansowe, wcześniejsze przygotowanie i odpowiednie planowanie wzajemnych wizyt;
 • umiejętności członków obu zespołów badawczych,
 • komplementarność pracowników naukowych realizujących wspólne przedsięwzięcie (pod względem metodycznym, merytorycznym, aparaturowym, itd.);
 • odpowiedni udział młodych naukowców;
 • transfer wiedzy między polskimi i niemieckimi naukowcami;
 • użyteczność naukowa i/lub przemysłowa wyników badań bądź wspólne publikacje, które powstaną wskutek realizacji projektu;
 • wartość dodatkowa (zawodowa, instytucjonalna, interdyscyplinarna) powstająca wskutek współpracy z partnerem zagranicznym.

Maksymalne wsparcie finansowe jednego projektu przez DAAD wynosi 7500 euro rocznie.

Wsparcie finansowe DAAD dla nauczycieli akademickich i młodych naukowców po doktoracie wynosi odpowiednio:

 • 89 euro/ dzień przy pobycie do 22 dni;
 • 2000 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca

Dla studentów, absolwentów i doktorantów wsparcie to wynosi odpowiednio:

 • 44 euro/dzień przy pobycie do 22 dni;
 • 1000 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca;
 • 33 euro przy pobycie od 31 do 50 dni.

Ponowne składanie wniosku w ramach tego programu jest dozwolone tylko w przypadku zgłoszenia nowego tematu badawczego.

II. Termin składania wniosków i procedura zgłoszeń

Termin składania wniosków upływa z dniem 30.06.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Niezachowanie tego terminu skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

Koordynatorzy (wnioskodawcy) projektów w Polsce i w Niemczech składają równolegle wnioski do poniżej wymienionych instytucji. Wnioski podlegają ocenie niezależnie w Polsce i w Niemczech. W Polsce wnioski oceniane są przez Zespół interdyscyplinarny ds. współpracy naukowej z zagranicą. Polski wniosek jest rozpatrywany tylko wtedy, gdy partner niemiecki złoży wniosek do DAAD. Wniosek musi zawierać opis całego projektu (nie tylko części polskiej). We wniosku należy zaznaczyć, które zadania są wykonywane przez stronę polską, a które przez stronę niemiecką. Zawartość merytoryczna obu wniosków musi być jednakowa.

Wniosek powinien być podpisany przez obu partnerów.

Polski wnioskodawca składa wniosek do:

MNiSW – Departament Współpracy Międzynarodowej
Jan Calak
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
telefon: 48 22 5292 372
fax: 48 22 50 17 130
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Internet: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/niemcy/
Zgłoszenie na lata 2018-2019 należy przesłać na  załączonym formularzu (w 2 egz.)

Polski wnioskodawca po przyjęciu projektu (w dziedzinie nauk podstawowych) do programu wykonawczego może ubiegać się w Narodowym Centrum Nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, o wsparcie finansowe.

Niemiecki wnioskodawca składa wniosek w Niemczech do:

DAAD - Referat 323 (Ostmitteleuropa)
Tobias Hill
53175 Bonn
Kennedyallee 50
Telefon: 0049 228/882-490
Telefax: 0049 228/882-9493
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Internet: https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57200076

gdzie dostępne są formularze dla wnioskodawcy niemieckiego.

Żródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wspolpracy-z-daad.html

Link do strony programu - http://www.daad.pl/pl