Procedury wyjazdu - Pracownicy administracyjni

ogłoszenie pgPracownicy zainteresowani wyjazdami szkoleniowymi STT w ramach Programu Erasmus + powinni złożyć w Dziale Promocji i Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Staff Mobility for Training

Po zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną, w celu dopełnienia formalności, pracownik zobowiązany jest przedłożyć:

1. Oświadczenie o nr konta

2. Podanie o urlop Erasmus + (po uzyskaniu zgody przełożonego)

Pracownikowi zostanie następnie wypłacona pierwsza z dwóch transzy stypendium (80%) w ustalonej wysokości.

W uczelni goszczącej, po zakończeniu pobytu, należy uzyskać potwierdzenie mobilności wg załączonego wzoru, lub na formularzu wystawionym przez instytucję goszczącą. Należy zwrócić uwagę, aby formularz zawierał wszystkie informacje wymagane przez naszą Uczelnię.

Po powrocie, uczestnik wymiany ma obowiązek wypełnić ankietę beneficjenta. Wszelkie informacje dotyczące ankiety zostaną przesłane na adres e-mail beneficjenta po zakończonym pobycie. Wypełnienie ankiety oraz przedstawienie prawidłowo wypełnionego potwierdzenia pobytu są warunkami niezbędnymi do wypłaty pozostałej części, tj. 20% stypendium.

Przydatne dokumenty:

1. Procedura organizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

2. Procedura mobilności studentów i pracowników realizowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z KRAJAMI PARTNERSKIMI - UMOWA KA103

3. Procedura mobilności studentów i pracowników realizowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z KRAJAMI PARTNERSKIMI - UMOWA KA107